Kraftsenter konseptet og satsningen ble vedtatt på tinget 2021 og var et av forslagene arbeidsgruppa EOF presenterte i rapporten sin. Hvor et av de viktigste tiltakene for sport er å styrke spillerutviklingsarbeidet gjennom en planmessig og regulert desentralisering.

BAKGRUNN OG HENSIKT

Konseptet bygger på ønske om å fremme samarbeid mellom store og små klubber som ligger i geografisk nærhet i håp om å bedre ivareta nye og nåværende spillere lokalt. Flere større klubber utenfor Oslo ønsker å ta en rolle som kraftsenter, hvis de kan få faglig og økonomisk støtte fra NTF. Målet er at Norge får flere prestasjonsutøvere, og fra flere deler av landet. Behovene og ressursene ute i landet er veldig forskjellige derfor er også Kraftsenter konseptet delt opp i tre aktivitetsnivåer, videre referet til som rød, oransje og grønt nivå.

Målet for et kraftsenter er å kunne:

 • ivareta bredden i norsk konkurransetennis og bedre tilbudet til prestasjonsutøvere.

  • tilby samlinger, reiser og turneringer til spillere som ikke er tatt ut på bruttotropp.

  • kunne hjelpe bruttotropp utøvere i hverdagen.

 • sørge for at det finnes et regionalt konkurransetilbud for barn (ROG), ungdom og voksne.

 • bistå klubber i området med trenerutdanning, nettverksmøter og anleggsutvikling.

 

ALTERNATIVE ORGANISERINGSMODELLER

I noen tilfeller vil det være naturlig å utnevne en klubb med anlegg, ressurser og god geografisk plassering til kraftsenter. I andre tilfeller vil et klubbsamarbeid kunne defineres som et kraftsenter samarbeid. Mens i andre steder kan det være regionene som blir den samlende organ.  

Alternativ 1 En storklubb som kraftsenter 

En «stor» klubb som har ressurser og banekapasitet tar på seg ansvaret til å bli et kraftsenter og påtar seg de store oppgavene som turneringsarrangør og prestasjonsutvikling. Oppgavene kan også fordeles rundt i nærliggende klubber som er med i kraftsentersamarbeidet. 

En formell avtale mellom deltakende klubber må signeres og vedtas i klubbstyrene. 

Det er forbundet som velger ut de potensielle klubbene som kan ivareta et kraftsentersamarbeid og som oppfyller alle nivåene rødt, oransje og grønt. 

 

Alternativ 2 Klubber danner et samarbeid 

I områder hvor det ikke er en klubb som skiller seg ut og heller ikke et fungerende regionstyre vil den beste løsningen være at klubbene i geografisk nærhet formaliser et samarbeid. På lik linje med alternativ 1 må avtalen signeres og vedtas i klubbstyrene. 

I disse samarbeidsavtalene er prestasjonsutvikling målet, men for å nå målet vil det være noen steg som må tas først. 

Et slik samarbeidsønske skal godkjennes av NTF.

Klubber som ønsker å danne et kraftsenter sammen må ta kontakt med NTF for å formalisere og godkjenne samarbeidsavtalen. NTF kan også komme med forslag til klubber hvor det er hensiktsmesig å danne et slikt samarbied. 

I alternativ 2 må ikke alle nivåene oppfylles, men det skal dokumenteres en fremdriftsplan på hvordan grønt nivå skal nås i fremtiden. 

 

Alternativ 3 Regionstyret som kraftsenter    

Regioner er allerede et definert organ i idretten og en instans for fremme samarbeid mellom klubber. I tilfeller hvor regioner ønsker å være et kraftsenter ser vi på muligheten til å ivareta bredden, trenerutdanning og arrangere turnering og samlinger. Regioner har ikke direkte tilgang til anlegg for å ivareta prestasjonsutvikling i det daglige, men bistår bredden for barn og ungdom med samlinger, turer og turneringer. 

Regionen trenger kun en formell avtale med forbundet som er vedtatt i regionstyret. Klubber som inngår under regionen, vil få tilgang til Kraftsenter aktivitene.  

NTF velger ut de regionene som er aktive og kan ivareta et kraftsentersamarbeid.

Et region som kraftsenter må heller ikke oppfylle alle aktivitetsnivåene, men helst kunne oppfylle rødt og oransje nivå. 

 

**NTF er alltid innvolvert i opprettelse, oppstart og oppføging av kraftsentre.

 

TILBUD OG LEVERANSER 

Som et kraftsenter har man tre aktitivitetsnivåer (Rød, oransje og grønn). Hvor grønn er det høyeste nivået. Målet er å skape aktitivet og samarbeid over hele landet. For å komme til neste nivå må et kraftsenter ivareta alle punktene på nåværende nivå og lage en fremdriftsplan for aktivitetene som skal gjennomføres i neste nivå.

Aktivitetsnivåene

Rødt nivå – Barn og ungdom bredde og turneringer 

Kraftsenter skal gjennomføre følgende aktiviteter: 

 1. ROG-tour samarbeid
 2. Arrangere regionale samlinger for barn u12, u14 og u16, minimum 3 i året. 
 3. Regionale lagturneringer 
 4. Større nasjonale/internasjonale og regionale turneringer 

NTF skal tilby: 

 1. Tennisskoleassistentkurs høst og oppfølging av trenere på vår
 2. Dekke trenerkostnad på samlinger maks. 10.000kr per semesteret. 
 3. d. Dekke ball-kostnader og gir økonomisk støtte til nasjonale og internasjonale turneringer. Egen matrise ballpool og turneringsstøtte.  

 

Oransje nivå – Trener- og klubb-utvikling 

Kraftsenter skal gjennomføre følgende aktiviteter: 

 1. Trener 1 – og TSAK
 2. Avholde nettverksmøte (minimum ett møte i semesteret)
 3. Følge NTFs faglige anbefalinger, dokumentere og rapportere resultater  

NTF skal tilby: 

 1. Kurslederkurs og mentorordning for den utvalgte kurslederen i området.
 2. En NTF-representant tilstede på nettverksmøter (maks. en gang per semester)
 3. En plass på NTF sitt lederkurs årlig kostnadsfritt. (verdi: 25.000kr) 

 

Grønt nivå – Prestasjonsutvikling 

Kraftsenter skal gjennomføre følgende aktiviteter: 

 1. Ha god nok trenerkompetanse til å kunne tilby treninger på høyt nasjonalt junior nivå (Minimum en trener 3)  
 2. Treninger for de beste konkurranseutøverne i området. (Fast ukentlig eller samlingsbasert)  
 3. Gjennomføre turneringsreiser, for kraftsenterutøverne eller i samarbeid med andre kraftsentre eller idrettsskoler. NTF skal få tilsendt planen i god tid slik at NTF kan fasilitere til samarbeid på tvers av de nevnte aktørene.  
 4. Installere Spiideo kameraer på anelgget. Om annet videoutstyr allerede er installer vil det være godkjent så lenge NKS har tilgang til stream. 

NTF skal tilby: 

 1. En plass på trener 3 kurs årlig kostnadsfritt (verdi: 15.000kr) 
 2. Screening av utvalgte prestasjonsutøvere en gang i semesteret (20 stykker utenom bruttotropp utøvere). Bruttotropp utøvere får ytterligere oppfølging.
 3. Trenerlønn på en utvalgt turneringsreise i året. (maks. 14.000kr)
 4. Søtte på 20.000kr for instalasjon og kamera fra Spiideo.

Ytterliggere gir NTF økonomisk støtte til Kraftsentre som påtar seg ansvar for bruttotropp utøvere fra 15 år og opp til 18 år (15.000kr årlig). Dette er for å kunne tilrettelegge for god individuell oppfølging.

For senior spillere finnes det egene støtteordninger direkte til utøver. 

 

**Alle kraftsentre uansett nivå har mulighet til å få en engangsstøtte på 15.000kr til installasjon av Spiideo kamera. Total kostnad for lisens og to kamerar er på ca. 30.000kr. Det er kun et krav til kraftsentre på grønt nivå og kun et tilbud for andre. Denne tekonolgien gir oss mulighet til å lettere kommunisere og hjelpe hverandre. https://www.spiideo.com/

 

VILKÅR 

Et kraftsentersamarbeid må inkludere minimum tre klubber, flere klubber kan komme inn senere.

Et kraftsenter må dokumentere en plan for gjennomføring av aktiviteter på hver nivå.  

Et kraftsenter plikter å følge NTFs spillerguide i spillerutviklingen og skal kunne dokumentere dette. 

Et kraftsenter skal utnevne ansvarlig person for hvert aktivitetsnivå (rødt, oransje og grønt), samme person kan ha ansvar for alle tre, beroende på omfanget i den regionen. Ansvarsområder kan fritt fordeles blant deltakende klubber, men dette må dokumenteres så NTF har oversikt. 

 

OPPFØLGING AV KRAFTSENTRE 

Kraftsenteransvarlig i NTF vil ha tett kontakt og oppfølging av senterne. 

Alle kraftsentre skal ha et planleggingsmøte hver høst, oppfølgingsmøte i januar og et evalueringsmøte før sommerferien sammen med kraftsenteransvarlig i NTF.

Kraftsentere på grønt nivå med prestasjonsutøvere vil få en tettere oppfølging. 

Årlig kraftsentermøter med alle senterne i landet. Dele erfaringer bli bedre kjent og skape et samarbeid på tvers av senterne. 

Kraftsentre vil bli prioritert av NTF når det trengs sportslig assistanse. Ved å bistå et kraftsenter vil NTF kunne tilrettelegge, veilede og videreutvikle flere klubber om gangen.  

 

Cezar Johansson

Landslag og Kraftsenter koordinator cezar@tennis.no

Fremdriftsplan

 • Etablere minimum tre kraftsentre i løpet av høsten 2022.
 • Work shop under tennis og padel forum høsten 2022. 
 • Starte en etableringsprosess i flere regioner som har potensiale og ønsker å etablere et kraftsenter. 
 • 10 aktive kraftsentre etablert i løpet av 2023. 

 

Kraftsentre:

Moss og RØØ

Innlandet

Annonse

Spillerguiden

Spillerguiden er en felles plattform for optimal spillerutvikling både for bredde og topp. Hvis norsk tennis samler seg om en felles plattform vil toppresultatene og bredderekrutteringen ha større sannsynlighet for å nå nye høyder.

Les mer på spillerguiden.no.

Les mer
image
Samarbeidspartnere