Idretten er avhengig av at utøvere og deres støtteapparat er bærere av idrettens etikk og verdier både innad og utad. Norges Idrettsforbund har laget en etisk veileder for foreldre og barn.

 

 

 

Antidoping

Stiftelsen Antidoping Norge arbeider for en ren idrett og et dopingfritt samfunn. Dette gjør vi gjennom informasjon og forebyggende arbeid, dopingkontroller og gjennom aktivt samarbeid internasjonalt. Antidoping Norge initierer også forskning på antidopingrelaterte tema.

Les mer

Barneidrett

Barneidrett er idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år. Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, vekt/fysiske utvikling og funksjonshemning.

Les mer

Kampfiksing

NISO har lansert egen varslingsknapp mot kampfiksing i norsk idrett og anbefaler nå utøvere til å laste ned mobilapplikasjonen «Red Button». Kampfiksing er foreløpig ikke er et stort problem i Norge, men at det er en av idrettens største trusler internasjonalt skriver NISO på sine hjemmesider i forbindelse med lanseringen av «Red button». For øvrig kan du se oppdatert informasjon fra Tennis Europe om kampfiksing og spill på kamper på lenken under. Se for øvrig brosjyren TACP Explained - Tennis Europe kampfiksing i nedlastbar versjon til høyre på siden.

Les mer

Seksuell trakassering

Norsk idrett har nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering. Dette betyr at det alltid skal reageres på slike handlinger. I kampanjen #starttotalk kommer det frem at det er vanskelig for idrettsbarn å si ifra om seksuelle overgrep. Derfor går nå Idretts-Norge, Barne- og likestillingsdepartementet og Kulturdepartementet sammen om å bryte stillheten.

Les mer

Varsling på arbeidsplassen

Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet. Innleid arbeidstaker har også rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten til innleier. Arbeidstakers fremgangsmåte ved varslingen skal være forsvarlig. Arbeidstaker har uansett rett til å varsle i samsvar med varslingsplikt eller virksomhetens rutiner for varsling. Det samme gjelder varsling til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter. Arbeidsgiver har bevisbyrden for at varsling har skjedd i strid med denne bestemmelsen.

Les mer

Politiattest

Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig med at idretten skal oppleves som et trygt og godt sted å være for barn, ungdom og personer med utviklingshemming. Som en viktig del av dette arbeidet har idrettsstyret vedtatt at alle, med et verv i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til mindreårige og personer med utviklingshemming, skal fremvise politiattest.

Les mer

Aasa Auensen

Administrasjonssekretær post@tennis.no
Annonse
Samarbeidspartnere