Spillemidlene kommer fra overskuddet til Norsk Tipping. Hvert år deles det ut mer enn 5 milliarder kroner, hvorav 64 prosent går til idrettsformål. Av dette går nesten 2 milliarder til idrettsanlegg rundt om i hele landet. Du kan søke om tilskudd både til nye anlegg og til rehabilitering av eksisterende. Spillemiddelordningen er en statlig tilskuddsordning, men det er fylkeskommunen som administrerer og fordeler tilskuddene i eget fylke. Søknader sendes til kommunen. Ordningen er underlagt bestemmelser fra Kulturdepartementet og oppdateres hvert år. Reglene kan være kompliserte å sette seg inn i. Se en kort introduksjon til Spillemidler og MVA-refusjon i fanen til høyre på siden.

Det komplette regelverket for spillemidler oppdateres hvert år av Kulturdepartementet. Årets bestemmelser finner du her.

Du finner også mye nyttig informasjon på anleggsregisteret.no   

I juni 2019 kom noen viktige endringer i regelverket   Bl.a. er det ikke lenger krav om idettsfunksjonell forhåndsgodkjenning eller kommunal garanti for spillemidler.

Tilskuddsbeløp 

Tilskuddet er begrenset oppad til 1/3 av godkjent kostnad inkl. mva. Videre finnes det maksimalsatser for ulike typer anlegg. Se tilskuddssatser for tennisanlegg i bestemmelsene punkt 2.6.38

Kommuner som er definert som pressområder gis dessuten et tillegg på 15 % av ordinær tilskuddssum (se fanen til høyre på siden).  

For spillemiddelberettigede anlegg kan det også søkes om kompensasjon av mva. etter at anlegget er ferdigstilt. Se eget punkt om dette under.  

Rehabilitering 

Det gis ikke tilskudd til rehabilitering av anlegg som er yngre enn 20 år. Unntak gjelder for banedekker (inne og ute) hvor det kan søkes om tilskudd til rehabilitering etter 10 års bruk.

Maksimalsatsene følger satsene for de ulike kategoriene av nye anlegg. For mer info se Vilkår for spillemidler ved rehabilitering. 

Nærmiljøanlegg 

Med nærmiljøanlegg menes anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg. For tennis kan dette typisk være ballvegg og minitennisbaner. For nærmiljøanlegg kan det søkes om tilskudd på 50 % av godkjent kostnad. Maksimalt tilskudd per anleggsenhet er kr 300 000. Det gis ikke tillegg for pressområde til Nærmiljøanlegg.

Noen viktige forutsetninger for å kunne søke spillemidler

Anlegget må være åpent for allmenn idrettslig virksomhet, dvs egenorganisert aktivitet og aktivitet i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten.

Søker må være eier av anlegget og kan være en idrettsklubb eller annen sammenslutning uten eget økonomisk formål. Organisasjonens vedtekter må i sistnevnte tilfelle godkjennes av Kulturdepartementet. 

Anlegget må tilfredsstille krav til universell utforming. Det vil si at det må være tilrettelagt for at mennesker med nedsatt funksjonsevne også kan bruke anlegget. Se Kulturdepartementets veileder for universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg.

Anlegget som bygges må være en del av en vedtatt kommunal plan for idrett. Kommunene har ulik praksis for hvordan planen utarbeides og hva som kreves for å komme inn på planen. Ta kontakt med kommunen så tidlig som mulig og meld inn ditt anlegg slik at ikke prosessen stopper før den har begynt! I de fleste kommuner utarbeides kommunal plan for idrett i samarbeid med Idrettsrådet som skal være en arena for samarbeid mellom lagene, idrettskretsen og de kommunale myndigheter. Ta derfor også kontakt med ditt idrettsråd så tidlig som mulig. 

Før det kan søkes om tilskudd må kommunen registrere anlegget i idrettsanleggsregisteret.

Søker må ha rett til bruk av grunnen der anlegget skal ligge i minimum 30 år. Det betyr at man enten må eie grunnen selv eller ha en feste- eller leieavtale på minimum 30 år. 

Anlegget må holdes åpent og drives i tråd med bestemmelsene i minst 30 år. Dersom dette ikke overholdes må spillemidlene betales tilbake. 

Søknadsprosess for spillemidler 

Prosessen varierer fra kommune til kommune. 

Ta kontakt med kommunen for å få vite hvilke regler som gjelder. Er du usikker kan du også spørre NTF om råd.

 • Søknadsfrist varierer fra kommune til kommune, men er om høsten- som regel i oktober.
 • Søknaden sendes inn elektronisk. Søknadsskjema ligger på idrettsanlegg.no
 • Kommunen sender søknadene samlet og prioritert til fylkeskommunen innen 15. januar.
 • Fylkeskommunen behandler søknadene og sender oversikt til Kulturdepartementet innen 15. mars.
 • Departementet meddeler fylkeskommunen om beløp til fordeling i fylket innen 1. mai.
 • Fylkeskommunen fordeler det tildelte beløp og underretter søkerne om resultatet innen 1. juli.


Krav til Spillemiddelsøknaden

Søknadskjemaer legges ut på idrettsanlegg.no om høsten. 

Til søknaden skal inneholde følgende:

 • Behovsvurdering, legges ved som eget dokument
 • Målsatte tegninger 
  • Plantegninger av alle plan hvor mål for fri lengde og bredde kommer tydelig fram.
   For utforming av garderober skal det vises tydelig at kravene til universell utforming er ivaretatt.
   Dette gjelder også fastmontert inventar hvor det er egne krav til dette.
  • Snittegninger som viser fri takhøyde over spilleflate og
   sikkerhetssoner (der dette er et krav)
 • Kostnader knyttet til prosjektet (fylles inn i søknadsskjemaet)
 • Tilskudd beregnes på grunnlag av spesifiserte kostnader.
  Oppsettet skal være detaljert nok til å kunne kontrollere at kostnadene gjelder tilskuddsberettigede aktivitetsflater og
  tilleggselementer, og til eventuelt å kunne skille ut kostnader som ikke er tilskuddsberettigede.
 • Søknadsbeløp og øvrig finansiering av prosjektet (fylles inn i søknadsskjemaet).
 • Matrikkeladresse (gårds- og bruksnummer, og ev. feste- /seksjonsnummer) oppgis i søknadsskjemaet.
  Dokumentasjon av bruksrett i minimum 30 år (utskrift av grunnboka dersom man eier selv, evt. leie/festeavtale som må være tinglyst dersom det er andre enn kommunen som eier grunnen) 
 • Detaljert kostnadsoverslag legges inn i søknadsskjemaet.
 • Dokumentasjon av de ulike delene av finansieringsplanen (her gjelder bankutskrift som viser innestående på konto, gavebrev, lånetilsagn uten forbehold mv)
 • Plan for drift og bruk av anlegget inkl. driftsbudsjett. Bruk evt. skjema “Plan for drift”  

Utbetaling av spillemidler

I de fleste kommuner (med unntak av Oslo) er det flere års ventetid på å få utbetalt spillemidler. Utbetalingstidspunktet avhenger av hvor store spillemiddeltildelinger kommunen har fått, hvor stor samlet søknadssum er og hvor stort etterslep det er fra tidligere år. I de mange kommuner blir ventetiden lenger og lenger fordi samlet søknadssum hvert år er større enn tildelingene.  Noen kommuner gir forskudd på inntil 80 % av spillemidlene, andre gir kommunal garanti slik at klubben kan låne i bank. Men ofte tilbys ingen hjelp og klubben må enten skaffe pengene på egenhånd eller utsette bygging til man har rykket langt nok frem i køen.

Når prosjektet er kommet langt nok fremme i køen, er kravet for å få utbetalt midlene at prosjektet er avsluttet og prosjektregnskapet er godkjent av kommunerevisjonen. 

Det er dermed viktig å avklare med kommunen så tidlig som mulig hvilke regler som gjelder og hva som kreves for å komme med i køen.

Helen Sterud

Konsulent Anlegg hsterud@gmail.com
Annonse
Samarbeidspartnere