Aktiv klubb hovedside

Samfunn- og verdiarbeid

Området Samfunn- og verdiarbeid handler om klubbens ansvar for ulike grupper.

Lovpålagt Sterkt anbefalt Anbefalt

Barneidrettsansvarlig, idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett

Bestemmelser om barneidrett regulerer konkurranser i barneidretten, og idrettens barnerettigheter setter barnas behov i sentrum, og uttrykker de verdiene som skal ligge til grunn for barneidretten i Norge. En av intensjonene er å redusere tid og kostnader brukt på reise til/fra aktivitet. Idrettslag som organiserer barneidrett skal oppnevne en person (tillitsvalgt eller ansatt) som er ansvarlig for barneidretten. Barneidrett er idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år.


Retningslinjer for ungdomsidrett

Retningslinjene er et politisk virkemiddel for å sikre rettighetene til ungdom som individ og aktive idrettsutøvere. Det innebærer også forpliktelser for andre enn ungdommen selv. Både trenere, ledere, foreldre og organisasjonsledd må følge opp disse retningslinjene i praksis.


Trenerattesten

Idretten skal sikre at de som har ansvar for idrettsaktiviteten tilrettelegger for trygghet, mestringsopplevelser og autonomi for utøveren, samt har kunnskap om ivaretakelse av utøverens helse, miljø og sikkerhet. Idrettstinget har vedtatt obligatorisk trenerattest for alle trenere i norsk idrett. Trenerattesten er en digital gjennomgang av trenerens viktigste oppgaver med utgangspunkt i Idrettens barnerettigheter. Trenerattesten kommer i tre versjoner: Trenere for barn 6-12 år, ungdom 13-19 år, og voksne 20+. Alle versjoner er også oversatt til engelsk.


Politiattest

Alle idrettslag som har aktiviteter for mindreårige, eller mennesker med utviklingshemming, må utnevne politiattestansvarlig som krever fremvisning av politiattest fra de som har et ansvar eller tillitsforhold overfor disse. Det forutsettes at klubben har en politiattestansvarlig som er lagt inn i Klubbadmin med korrekte kontaktopplysninger. For å registrere politiattestansvarlig i klubbadmin gjør du følgende: I menyen velger du organisasjon, og under organisasjon veger du Styre og verv. Inne på den siden så klikker du på funksjoner og verv og der kan du enten opprette en ny funksjon eller endre funksjon på en eksisterende person. Informasjon om hvordan man søker om politiattest finner du ved å klikke på den røde knappen nedenfor.


Arbeidsgiveransvar

NTF har derfor inngått en avtale med idretts advokatene Kleven&Kristensen, som gir NTFs medlemmer tilgang til avtaler og standarddokumenter i klubbpakka. Klubbpakka inneholder informasjon om mye av det formelle å drive en klubb. I klubbpakka finnes informasjon og dokumenter for blant annet krav etter idrettens regelverk, idrettslag som arbeidsgiver, permitteringer, varslingsrutiner, refusjonsordninger, GDPR, forsikringer, skatt og avgift. Kontakt Christian Grind i NTF for passord til Klubbpakka.no


Retningslinjer innen personvern

Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.


Plakater - Verdier og holdninger

NTF setter verdiarbeid høyt. NTF har utviklet en plakat med ønskede verdier og holdninger som klubbene kan henge opp på anleggene sine. Det finnes to versjoner, der den ene er en ferdig laget plakat fra NTF og den andre er er plakat der klubben selv kan legge inn sin egen logo. Det er også laget en Turneringsplakat som arrangørklubben kan henge opp på anlegget når det arrenageres turneringer.Se nedenfor.


MittVarsel

Det skal være både enkelt og trygt å varsle i norsk idrett. Alle idrettslag, idrettsråd, idrettskretser, særforbund og NIF har ansvar for å håndtere varsler om kritikkverdige forhold som har skjedd i deres virksomhet. Du finner derfor informasjon om prosessen i varslingssaker, digitalt system for varsler og informasjon om hvordan motta et varsel via lenkene nedenfor. Har du eller noen du kjenner opplevd eller oppdaget noe du tenker det er viktig å si ifra om. Å varsle betyr å si fra eller advare om kritikkverdige eller ulovlige hendelser eller handlinger. Målet med å varsle er å si ifra til en person som kan gjøre noe med det som er skjedd, ivareta personen som eventuelt er blitt utsatt for noe kritikkverdig, og stoppe at det skjer igjen. Du kan si fra om hendelser eller handlinger som du selv har opplevd, har oppdaget, har direkte kjennskap til, eller har hørt om fra andre. Eksempler på temaer du kan si ifra om er underslag av penger, trakassering fra trener, mobbing fra andre utøvere, juksing i konkurranser, rasistiske utrop, diskriminerende oppførsel med mer. Det skal være en lav terskel for å si fra om brudd på idrettens regler og retningslinjer. Varslingssaker sendes inn gjennom NIFs digitale løsning som heter «Mitt varsel». Når et varsel sendes inn er det utnevnte administratorer i klubbene, idrettslagene og særforbundene som tar imot og følger opp varselet. I NTF er styremedlemmene Egil André Berglund og Monica Anderson Mo ansvarlige for håndtering av varslingssaker.


Seksuell trakassering og overgrep

Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er direkte i strid med idrettens visjon om idrettsglede for alle. Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på. NTF anbefaler at styret i klubben vedtar å følge NiF sin veileder for håndtering av saker som gjelder seksuell trakassering og overgrep.


Vold og trusler

Norsk idretts visjon er idrettsglede for alle og idretten skal være en trygg arena for alle som deltar.Idretten skal på alle nivåer praktisere nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering.» Dette gjelder også vold og trusler. NTF anbefaler at styret i klubben vedtar å følge NiF sin veileder for håndtering av vold og trusler i dretten.


Rasisme, diskriminering og mobbing

Norsk idrett har idrettsglede for alle som visjon, og alle mennesker skal gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og uten å bli utsatt for usaklig forskjellsbehandling eller mobbing. Rasisme, diskriminering og mobbing er stikk i strid med Norges idrettsforbunds visjon og formål. NTF anbefaler at styret i klubben vedtar å følge NiF sin veileder for håndtering av rasisme, diskriminering og mobbing i dretten.


Trygg på trening med Redd Barna

Vet du hva du skal gjøre dersom du har mistanke om at et barn kan være utsatt for vold eller seksuelle overgrep? Vet du hva du skal gjøre dersom et barn åpner seg for deg og søker hjelp? Hva kan dere som klubb gjøre for å sikre at alle barn er trygge på trening? Trygg på trening med Redd Barna er et kurs som er utviklet i samarbeid med Norges Idrettsforbund (NIF), Nok.Bergen (Kompetansesenter mot seksuelle overgrep) og flere særforbund der NTF er med. NTF setter opp kurs fortløpende med dette temaet og det er også en del av NTFs trenerutdanning.


Antidoping

Stiftelsen Antidoping Norge arbeider for en ren idrett og et dopingfritt samfunn. Dette gjør vi gjennom informasjon og forebyggende arbeid, dopingkontroller og gjennom aktivt samarbeid internasjonalt. Antidoping Norge initierer også forskning på antidopingrelaterte tema. NTF anbefaler også at ledere og utøvere gjennomfører læringsprogrammet Ren Utøver.


Kampfiksing

NISO har lansert egen varslingsknapp mot kampfiksing i norsk idrett og anbefaler nå utøvere til å laste ned mobilapplikasjonen «Red Button». Kampfiksing er foreløpig ikke er et stort problem i Norge


Ernæring - Sunn idrett

Sunn idrett er et satsingsområde i Norges idrettsforbund med mål om å spre kunnskap om idrettsernæring og fremme sunne idrettsmiljøer med gode holdninger og verdier knyttet til mat, kropp, helse og prestasjon.


Støtteordninger

Det finnes en mengde tilskudds - og støtteordninger som det kan være aktuelt å hente ut ressurser fra. Det er stiftelser, legater, fond etc. Det anbefales at det er utnevnt en person i klubben som er ansvarlig for søknader.


Ønsker klubben din veiledning med Aktiv klubb?

Norges Tennisforbund tilbyr gratis veiledning med Aktiv klubb. Det kan både være fysiske eller digitale møter. NTF kan for eksempel bidra ved deltakelse på klubbens styremøte, klubbkvelder, interne klubbmøter eller være delaktig i en utviklingsprosess. NTF tar også gjerne i mot innspill og tilbakemeldinger vedrørende Aktiv klubb.

Samarbeidspartnere