Aktiv klubb hovedside

Organisasjon

Området organisasjon handler om klubbens grunnstrukturer.

Lovpålagt Sterkt anbefalt Anbefalt

Klubbens lov

Alle klubber skal ha en oppdatert og godkjent lov som følger NIFs lovnorm for idrettslag. Nedenfor finner du en rød knapp for mer informasjon og veiledning til lovnormen. Klubber skal bruke lovnrom for idrettslag.


Klubbens årsmøte

Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Årsmøtets oppgaver er nærmere beskrevet i idrettslagets lov. Der fremgår det også hvordan årsmøtet skal innkalles og gjennomføres.


Styrets ansvar

Styret er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene, det vil si at det idrettslaget er ansvarlig for - er styret ansvarlig for. Styret har et felles ansvar, det vil si at ingen har større myndighet enn øvrige styremedlemmer. Møteleders stemmer er dog avgjørende dersom det er stemmelikhet.


Valgkomite

Arbeidet til valgkomiteene er undervurdert i de fleste organisasjonsledd. De som velges til disse komiteene har en meget viktig oppgave i norsk idrett. Valgkomiteen skal være valgt på siste årsmøte og rapporterer til og legger frem sitt forslag for årsmøtet. Følgende lover er viktige for valgkomitéen arbeid: Kjønnsfordelingsbestemmelsen følger av NIFs lov § 2-4 og Valgbarhetsbestemmelsene følger av NIFs lov § 2-5, 2-6 og 2-7.


Kontrollutvalg

Kontrollutvalg Kontrollutvalg er et årsmøtevalgt organ som har to hovedoppgaver. Det skal dels kontrollere styret og avgi en beretning til årsmøtet/tinget, og det skal dels gi uttalelser til forslag som fremmes for årsmøtet/tinget. Kontrollutvalget er regulert i NIFs lov § 2-12


Klubbens medlemsregister

Alle idrettslag skal bruke elektroniske medlemsløsninger som er godkjent av NIF.


Klubbens regnskap, årsberetning og underslagsforsikring

Alle klubber skal ha rutiner som sikrer at idrettens regnskapsbestemmelser etterleves. Det er også krav om årsberetning og underslagsforsikring.


Samordnet rapportering

Alle idrettslag skal rapportere inn tall til NIF innen 30.04 hvert år. Informasjon om samordnet rapportering vil bli tilsendt alle klubber i god tid før fristen.


Organisasjonskart og årshjul

Det anbefales at klubben har et enkelt organisasjonskart. Det anbefales også at klubben har et årshjul med datoer for de viktigste oppgavene og aktivitetene.

Klubben har et organisasjonskart med tydelige rolleavklaringer. Klubben har også et årshjul med datoer for de viktigste oppgavene og aktivitetene.

Klubben har et organisasjonskart med tydelige rolleavklaringer og det er god dokumenthåndtering. Klubben har også et årshjul med datoer for de viktigste oppgavene og aktivitetene som kontinuerlig er oppdatert og lett tilgjengelig for klubbens medlemmer.


Stillingsinstrukser

NTF har utviklet forslag på stillingsinstrukser på til de vanligste stillingene i klubber. Stillingsbeskrivelse/stillingsinstruks er et skriftlig dokument som beskriver hvilket ansvar og plikter en stilling har, samt hvilken rapportering som gjelder for stillingen


Strategi- og Handlingsplan

Det anbefales at klubben utvikler en enkel strategi- og handlingsplan. Det er noe av det viktigste styret i klubben er ansvarlig for. Den bør inneholde både kortsiktige og langsiktige fokusområder i klubbens arbeid.

Klubben har en strategi- og handlingsplan som beskriver både kortsiktige og langsiktige fokusområder i klubbens arbeid. Handlingsplanen er spesifisert i ulike områder og hvem som er ansvarlig for hva.

Klubben har en solid strategi- og handlingsplan og jobber kontinuerlig med målstryring utfra planen. Det gjøres evalueringer og justeringer underveis for å sikre fremdrift.


Momskompensasjon og LAM-midler

Alle idrettslag skal rapportere inn tall via samordnet rapportering til NIF innen 30.04 hvert år for å kvalifisere for MVA­ kompensasjon og LAM-midler. Formålet med MVA-ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Ordningen for LAM-midler varierer mellom kommunene, ta kontakt med idrettsrådet i din kommune for mer informasjon om ordningen og søknadskriterier. Noen kommuner har også andre tilskuddsordninger som man kan søke på, ta kontakt med kommuneadministrasjonen der du bor for mer informasjon.


Arbeidsgiveransvar

NTF har derfor inngått en avtale med idretts advokatene Kleven&Kristensen, som gir NTFs medlemmer tilgang til avtaler og standarddokumenter i klubbpakka. Klubbpakka inneholder informasjon om mye av det formelle å drive en klubb. I klubbpakka finnes informasjon og dokumenter for blant annet krav etter idrettens regelverk, idrettslag som arbeidsgiver, permitteringer, varslingsrutiner, refusjonsordninger, GDPR, forsikringer, skatt og avgift. Kontakt Christian Grind i NTF for passord til Klubbpakka.no


Klubbhåndbok

Det anbefales at klubben utvikler en enkel klubbhåndbok. For at nye medlemmer og tillitsvalgte raskt skal bli kjent med klubben, er det nyttig å samle informasjon om hvordan det organiseres og driftes på ett sted.

Klubben har en klubbhåndbok som beskriver hvordan idrettslaget orgasnieres og driftes. Klubbhåndboken finnes lett tilgjengelig for alle medlemmer.

Klubben har en oppdatert klubbhåndbok som utfyllende beskriver hvordan idrettslaget orgasnieres og driftes. Klubbhåndboken er et aktivt redskap i klubbens arbeid og finnes lett tilgjengelig for alle medlemmer.


Klubbpakka

NTF har derfor inngått en avtale med idretts advokatene Kleven&Kristensen, som gir NTFs medlemmer tilgang til avtaler og standarddokumenter i klubbpakka. Klubbpakka inneholder informasjon om mye av det formelle å drive en klubb. I klubbpakka finnes informasjon og dokumenter for blant annet krav etter idrettens regelverk, idrettslag som arbeidsgiver, permitteringer, varslingsrutiner, refusjonsordninger, GDPR, forsikringer, skatt og avgift.


Anbefalt

Klikk her for Klubbpakka.no

Kontakt klubbansvarlig i NTF Christian Grind for passord til klubbpakka

Støtteordninger

Det finnes en mengde tilskudds - og støtteordninger som det kan være aktuelt å hente ut ressurser fra. Det er stiftelser, legater, fond etc. Det anbefales at det er utnevnt en person i klubben som er ansvarlig for søknader.


Stiftelse og opptak av idrettslag / klubb

Ønsker klubben din veiledning med Aktiv klubb?

Norges Tennisforbund tilbyr gratis veiledning med Aktiv klubb. Det kan både være fysiske eller digitale møter. NTF kan for eksempel bidra ved deltakelse på klubbens styremøte, klubbkvelder, interne klubbmøter eller være delaktig i en utviklingsprosess. NTF tar også gjerne i mot innspill og tilbakemeldinger vedrørende Aktiv klubb.

Samarbeidspartnere