Aktiv klubb hovedside

Organisasjon

Området organisasjon handler om klubbens grunnstrukturer.

Lovpålagt Sterkt anbefalt Anbefalt

Klubbens lov

Alle klubber skal ha en oppdatert og godkjent lov som følger NIFs lovnorm for idrettslag. Nedenfor finner du en rød knapp for mer informasjon og veiledning til lovnormen. Klubber skal bruke lovnrom for idrettslag. For klubber med færre enn 70 medlemmer er det også mulig å bruke forenklet lovnorm.


Klubbens årsmøte

Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Årsmøtets oppgaver er nærmere beskrevet i idrettslagets lov. Der fremgår det også hvordan årsmøtet skal innkalles og gjennomføres.


Klubbens medlemsregister

Alle idrettslag skal bruke elektroniske medlemsløsninger som er godkjent av NIF.


Klubbens regnskap, årsberetning og underslagsforsikring

Alle klubber skal ha rutiner som sikrer at idrettens regnskapsbestemmelser etterleves. Det er også krav om årsberetning og underslagsforsikring.


Samordnet rapportering

Alle idrettslag skal rapportere inn tall til NIF innen 30.04 hvert år. Informasjon om samordnet rapportering vil bli tilsendt alle klubber i god tid før fristen.


Organisasjonskart og årshjul

Det anbefales at klubben har et enkelt organisasjonskart. Det anbefales også at klubben har et årshjul med datoer for de viktigste oppgavene og aktivitetene.

Klubben har et organisasjonskart med tydelige rolleavklaringer. Klubben har også et årshjul med datoer for de viktigste oppgavene og aktivitetene.

Klubben har et organisasjonskart med tydelige rolleavklaringer og det er god dokumenthåndtering. Klubben har også et årshjul med datoer for de viktigste oppgavene og aktivitetene som kontinuerlig er oppdatert og lett tilgjengelig for klubbens medlemmer.


Strategi- og Handlingsplan

Det anbefales at klubben utvikler en enkel strategi- og handlingsplan. Det er noe av det viktigste styret i klubben er ansvarlig for. Den bør inneholde både kortsiktige og langsiktige fokusområder i klubbens arbeid.

Klubben har en strategi- og handlingsplan som beskriver både kortsiktige og langsiktige fokusområder i klubbens arbeid. Handlingsplanen er spesifisert i ulike områder og hvem som er ansvarlig for hva.

Klubben har en solid strategi- og handlingsplan og jobber kontinuerlig med målstryring utfra planen. Det gjøres evalueringer og justeringer underveis for å sikre fremdrift.


Klubbhåndbok

Det anbefales at klubben utvikler en enkel klubbhåndbok. For at nye medlemmer og tillitsvalgte raskt skal bli kjent med klubben, er det nyttig å samle informasjon om hvordan det organiseres og driftes på ett sted.

Klubben har en klubbhåndbok som beskriver hvordan idrettslaget orgasnieres og driftes. Klubbhåndboken finnes lett tilgjengelig for alle medlemmer.

Klubben har en oppdatert klubbhåndbok som utfyllende beskriver hvordan idrettslaget orgasnieres og driftes. Klubbhåndboken er et aktivt redskap i klubbens arbeid og finnes lett tilgjengelig for alle medlemmer.


Momskompensasjon og LAM-midler

Alle idrettslag skal rapportere inn tall via samordnet rapportering til NIF innen 30.04 hvert år for å kvalifisere for MVA­ kompensasjon og LAM-midler. Formålet med MVA-ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Ordningen for LAM-midler varierer mellom kommunene, ta kontakt med idrettsrådet i din kommune for mer informasjon om ordningen og søknadskriterier. Noen kommuner har også andre tilskuddsordninger som man kan søke på, ta kontakt med kommuneadministrasjonen der du bor for mer informasjon.


Barneidrettsansvarlig og idrettens barnerettigheter

Idrettslag som organiserer barneidrett skal oppnevne en person (tillitsvalgt eller ansatt) som er ansvarlig for barneidretten. Barneidrett er idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år. Det forutsettes at klubben har en barneidrettsansvarlig som er lagt inn i Klubbadmin med korrekte kontaktopplysninger. For å registrere barneidrettsansvarlig i klubbadmin gjør du følgende: I menyen velger du organisasjon, og under organisasjon veger du Styre og verv. Inne på den siden så klikker du på funksjoner og verv og der kan du enten opprette en ny funksjon eller endre funksjon på en eksisterende person.


Politiattest

Alle idrettslag som har aktiviteter for mindreårige, eller mennesker med utviklingshemming, må utnevne politiattestansvarlig som krever fremvisning av politiattest fra de som har et ansvar eller tillitsforhold overfor disse. Det forutsettes at klubben har en politiattestansvarlig som er lagt inn i Klubbadmin med korrekte kontaktopplysninger. For å registrere politiattestansvarlig i klubbadmin gjør du følgende: I menyen velger du organisasjon, og under organisasjon veger du Styre og verv. Inne på den siden så klikker du på funksjoner og verv og der kan du enten opprette en ny funksjon eller endre funksjon på en eksisterende person. Informasjon om hvordan man søker om politiattest finner du ved å klikke på den røde knappen nedenfor.


Lisensansvarlig

Det er klubben sitt ansvar og opprette og vedlikeholde lisenser for sine spillere. Klubben har en lisensansvarlig som gjør dette. Klubben sikrer at vedkommende har kompetanse og tilgang på sportsadmin.

Klubben har en lisensansvarlig og det er minimum to personer i klubben som har tilgang til sportsadmin og kan opprette og vedlikeholde lisenser til klubbens spillere.

Klubben har en lisensansvarlig og det er og det er minimum tre personer i klubben som har tilgang til sportsadmin og kan opprette og vedlikeholde lisenser til klubbens spillere.


Sterkt anbefalt

Klubbpakka

NTF har derfor inngått en avtale med idretts advokatene Kleven&Kristensen, som gir NTFs medlemmer tilgang til avtaler og standarddokumenter i klubbpakka. Klubbpakka inneholder informasjon om mye av det formelle å drive en klubb. I klubbpakka finnes informasjon og dokumenter for blant annet krav etter idrettens regelverk, idrettslag som arbeidsgiver, permitteringer, varslingsrutiner, refusjonsordninger, GDPR, forsikringer, skatt og avgift.


Anbefalt

Klikk her for Klubbpakka.no

Kontakt klubbansvarlig i NTF Christian Grind for passord til klubbpakka

Informasjon og kommunikasjon

Klubben gir grunnleggende informasjon til sine medlemmer. Informasjon om hvordan klubben driftes, aktivitetstilbud og kontaktinformasjon finnes lett tilgjengelig. Det anbefales at det er utnevnt en person som er ansvarlig for kommunikasjon i klubben.

Klubben kommuniserer aktivt med sine medlemmer. Oppdatert informasjon om hvordan klubben driftes, aktivitetstilbud og kontaktinforamsjon finnes lett tilgjengelig. Klubben har en oppdatert hjemmeside og bruker sosiale medier.

Klubbens medlemmer får den informasjonen de trenger til en hver tid. Klubben har et bevist forhold til kommunikasjon. Det finnes en oppdatert hjemmeside og det brukes sosiale medier. Klubben legger tilrette for dialog og tilbakemeldinger. I tillegg er klubben aktiv i bruk av ny teknologi.


Medlemsundersøkelse

Å få tilbakemeldinger og innspill fra medlemmene sine er en viktig del i klubbarbeidet. NTF har utviklet en standard medlemsundersøkelse for klubbene. NTF gir gratis lisens og veileder klubben i å gjennomføre medlemsundersøkelser.


Sterkt anbefalt

Klikk her for Enalyser

For mer informasjon kontakt klubbansvarlig i NTF Christian Grind.

Ønsker klubben din veiledning med Aktiv klubb?

Norges Tennisforbund tilbyr gratis veiledning med Aktiv klubb. Det kan både være fysiske eller digitale møter. NTF kan for eksempel bidra ved deltakelse på klubbens styremøte, klubbkvelder, interne klubbmøter eller være delaktig i en utviklingsprosess. NTF tar også gjerne i mot innspill og tilbakemeldinger vedrørende Aktiv klubb.

Samarbeidspartnere