Siste - 1. februar, 2022

Tirsdag 1. februar la regjeringen frem nye lettelser for idretten i Norge. Disse endringene gjelder fra klokken 23.00 tirsdag 1. februar.

Organiserte idretts- og fritidsaktiviteter

 • Organiserte idretts- og fritidsaktiviteter kan foregå som normalt både innendørs og utendørs for alle aldersgrupper, med kontakt der det er nødvendig.
 • Toppidrett kan gjennomføres som normalt.

Arrangementer

 • Ingen antallsbegrensninger på offentlige arrangementer.
 • Krav om smittevernfaglig forsvarlig drift.
 • Krav til arrangør om at arrangøren skal gjøre seg kjent med relevante standarder om smittevern og bør følge disse.
 • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved arrangementer skal kunne holde minst 1 meter avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak fra dette kravet når en sitter i faste tilviste plasser. Det gjør det mulig å fylle alle plassene i en sal når alle i publikum sitter på en tilvist plass. Arrangøren skal legge til rette for at det er mulig å holde avstand ellers i lokalet eller arrangementsområdet. Det er også unntak for kravet om å sørge for at alle kan holde 1 meters avstand for noen grupper, blant annet for utøvere på kultur- og idrettsarrangementer, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.
 • Arrangører som planlegger for mer enn 200 i publikum skal utarbeide en skriftlig plan for hvordan et forsvarlig smittevern skal ivaretas på det stedet arrangementet gjennomføres. Arrangøren bør omtale og begrunne avvik fra smitteverntiltak omtalt i relevant standard om smittevern.

 

Tidligere - 14.januar, 2022

Anbefalinger som gjelder for trening, egentrening, kurs og arrangement i tennis og padel.
Torsdag 13. januar la regjeringen frem en rekke lettelser for idretten i Norge. For tennis og padel vil de nye anbefalingene sørge for at vi kan ha noenlunde normal drift. Vi må likevel fortsette med godt forsvarlig smittevern (se under). Tiltak og anbefalinger trer i kraft natt til 15. januar.

NTF har lagt til grunn til at tennis og padel er avstandsidretter med en stor spilleflate.

Forsvarlig smittevern

 • Ta vaksinen!
 • Hold deg hjemme om du er syk.
 • Test deg for covid-19 ved nyoppståtte luftveissymptomer.
 • Praktiser god hånd- og hostehygiene.
 • Reduser antall nærkontakter.
 • Hold 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand/kohort.
 • Unngå kollektivtransport i de tidsrommene som skaper trengsel.
 • Bruk munnbind utenom aktiviteten der det ikke er mulig å holde en meters avstand.

Barn og ungdom (under 20 år)

 • Kan gjennomføre både organiserte og egenorganiserte treninger.
 • Kan delta på arrangementer/kurs.
 • Treneren/turneringsledelsen/kurslærer oppfordres til å holde 1 meters avstand.
 • Ved arrangementer skal deltakerne holde 1 meters avstand utenfor selve aktiviteten.
 • Maksimalt 30 tilskuere uten tilviste faste plasser (200 ved tilviste plasser)
 • Alle etterlever forsvarlig smittevern (se over)

Voksne deltakere (over 20 år)

 • Kan gjennomføre både organiserte og egenorganiserte treninger.
 • Kan delta på arrangement/kurs. Det anbefales at det ikke er mer enn 20 deltakere til stede i anlegget samtidig.
 • Treneren/turneringsledelsen/kurslærer oppfordres til å holde 1 meters avstand.
 • Maksimalt 30 tilskuere uten tilviste faste plasser (200 ved tilviste plasser)
 • Etterlever forsvarlig smittevern (se over)

Toppidrett

 • Kan gjennomføres som normalt ved etterlevelse av forsvarlig smittevern (se over).

 

Tidligere - 14.desember, 2021
Mandag 13. desember la regjeringen frem inngripende tiltak og restriksjoner for å redusere den økende smitten i Norge. Tiltak og anbefalinger trer i kraft natt til 15. desember og får dessverre konsekvenser for idretten.

Første kvartal av 2022 vil helt sikkert bære preg av smittebekjempelse og restriksjoner. Det er derfor ekstra viktig at vi gjør en skikkelig smittereduserende innsats inn mot den kommende høytiden.
For, julefeiring er for mange den store familiehøytiden der vi skal dele kvalitetstid og lade batteriene til nye tøffe måneder i 2022.

Se vedlegg (ligger også i høyre spalte, nederst). Her redegjøre NTF for hvilke anbefalinger vi mener tar hensyn til et godt smittevern og som samtidig sørger for mest mulig aktivitet innenfor forsvarlige rammer.

Andre viktige nettsider:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/strengere-nasjonale-tiltak-for-a-begrense-smitten/id2892042/
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2021/nye-inngripende-tiltak-for-idretten/ 

TIDLIGERE - oppdatert 8.12.2021 - Nye nasjonale råd og anbefalinger 

Fra og med klokka 24 natt til torsdag 9. desember innfører regjeringen nye nasjonale råd og regler. De varer i fire uker – men vil bli vurdert på nytt etter to uker. De nye restriksjonene vil ha betydning for både gjennomføring av idrettsarrangementer, og for utøvelse av idrettsaktivitet for voksne. 

Regjeringens anbefalinger om tiltak med betydning for utøvelse av idrettsaktivitet:

 • Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig, og garderober bør holdes stengt.
 • Ved organiserte fritidsaktiviteter innendørs anbefales det at voksne over 20 år er i grupper på inntil 20 personer. Videre anbefales det at voksne innendørs holder avstand der det er mulig for å utøve aktiviteten, og at man holder 2 meter avstand ved høyintensiv trening.
 • Det gis ikke konkret anbefaling om avstand og antall når barn og unge under 20 år trener og deltar på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter.
 • Toppidrett kan gjennomføres som normalt.

Forskriftsfestede tiltak med betydning for idrettsarrangementer:

 • 3 x kohorter av 200 personer med 2 meter avstand mellom kohortene hele tiden på offentlige arrangementer innendørs med faste tilviste sitteplasser.
 • Maksimalt 50 personer på offentlige arrangementer innendørs uten faste tilviste sitteplasser.
 • Ved innendørs arrangementer skal det utpekes en arrangør som skal ha oversikt over hvem som er til stede og gjennomføringen skal være smittevernfaglig forsvarlig. NTF anbefaler NIFs digitale besøksregistrering (gratis): https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/gratis-digital-besoksregistrering/ 
 • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a. for utøvere på kultur- og idrettsarrangement, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.
 • På arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.

NTF anbefaler alle klubber å følge nøye med på de lokale, regionale og nasjonale anbefalingene i tiden fremover. 

Her er informasjon fra Norges Idrettsforbund: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2021/nye-korona-tiltak-pavirker-bade-idrettsarrangementer-og-idrettsaktivitet-for-voksne/

Her er informasjon, råd og regler fra Regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-nasjonale-smitteverntiltak-for-a-beholde-kontrollen/id2891395/

 

TIDLIGERE - oppdatert 03.12.2021 - Nye nasjonale råd og anbefalinger 
Regjeringen innførte 2. desember nye nasjonale råd og regler. Se plakaten over. Vi anbefaler alle klubber å følge nøye med på de lokale, regionale og nasjonale anbefalingene i tiden fremover. Pandemien er definitivt ikke over, vi må fremdeles ta hensyn og videreføre dugnaden som har pågått i over 1,5 år. Foreløpig er det ikke noen restriksjoner for idretten, men det er en begresning vedrørende tilskuerkapasitet. 
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2021/nye-nasjonale-restriksjoner-og-anbefalinger/

TIDLIGERE -Oppdatert 25.08.2021 kl 08:30

Idrettspresident Berit Kjøll har spilt inn en video-appell ift gjenåpningen av samfunnet med arrangementer og aktiviteter ifm kampanjen "Tilbake til idretten". Filmen ser du her:

#tilbaketilidretten

TIDLIGERE - Oppdatert 21.06.2021 kl 13:00

Regjeringen vedtok fredag 18.juni å iverksette trinn 3 av gjenåpningsplanen fra og med søndag 20.juni. For NTF innebærer dette følgende:

 • Juniorspillere (19 år og yngre) kan nå delta i turneringer over hele landet.
 • Spillere 20 år og eldre kan delta i turneringer regionalt. Dersom du er på ferie i en annen region enn din egen kan du delta på arrangement i denne regionen.

Eliteserien, NM junior og senior i Frognerparken er tidligere definert som toppidrett og tillatt for spillere over hele landet (også spillere over 20 år).

Når det gjelder divisjonstennis 1-4.divisjon er det pr i dag ikke tillatt med kamper utover egen region, men vi har god tro på at denne kan gjennomføres som planlagt med oppstart 14.august. Terminliste forventes klar i løpet av inneværende uke.

Vi minner igjen om at dersom lokale regler er strengere enn nasjonale regler så skal den strengeste regelen følges.

Det er stor interesse for turneringer blant våre mange spillere. Kunne din klubb tenke seg å arrangere en turnering på kort varsel i sommer, ta kontakt på svein.lapstun@tennis.no.

NTF ønsker alle en god sommer!


TIDLIGERE - Oppdatert 26.05.2021 kl 13:00

Regjeringen vedtok fredag 21.mai å iverksette trinn 2 av gjenåpningsplanen med oppstart fra midnatt torsdag 27.mai. For turneringer på NTFs terminliste innebærer trinn 2 følgende:

 • Det kan arrangeres turneringer utendørs for spillere under 20 år for inntil 200 personer. Deltakerne må være fra samme region. NB! Merk at mange kommuner har strengere regler og flere steder er det ikke tillatt å konkurrere utenfor egen kommune. Der det er avvik mellom nasjonale og lokale regler skal den strengeste regelen følges.
 • Grand Prix-turneringer kan arrangeres (definert som toppidrett) forutsatt at lokale regler tillater arrangement.
 • Øvrige turneringer for spillere 20 år og eldre er ikke tillatt. 
 • NM lag (divisjonstennis) 1-4.divisjon utsettes til august og september. Ny terminliste forventes klar i løpet av uke 23.
 • Eliteserien (definert som toppidrett): Informasjon kommer.

Neste trinn i gjenåpningsplanen skal etter planen iverksettes om ca tre uker. Vi krysser fingrene for ytterligere oppmykning da slik at arrangementer også i breddeidretten for voksne kan gjennomføres. 

Regjeringens plan for gjenåpning finner du her.

 

TIDLIGERE - Oppdatert 21.05.2021 kl 23:00

Divisjonstennis - status

Etter dagens pressekonferanser har NTF besluttet følgende:

 • 1. og 2.divisjon herrer og 1.divisjon damer (Forbundsserien) utsettes til august/september. Ny terminliste forventes senest uke 23.
 • 3.divisjon herrer avdeling G og 2.divisjon damer avdeling D og E utsettes til august/september. Ny terminliste forventes senest uke 23.

Øvrige divisjoner og avdelinger: Informasjon kommer senest onsdag 26.mai. Vi venter på avklaring om kamper kan gjennomføres lokalt/regionalt.

For eliteserien (definert som toppidrett) gjelder egne regler. Mer informasjon her kommer i løpet av uke 21.

Informasjon om turneringer kommer innen kort tid.

 

TIDLIGERE - Oppdatert 07.05.2021 kl 21:50

Eliteserien utsatt

NTF har, i samarbeid med eliteklubbene, i dag besluttet å utsette eliteserien. Serien skulle opprinnelig vært spilt i perioden 22.mai til 12.juni, men med unntak av fotballens to øverste divisjoner og serieavslutningen i håndball er seriespill pr i dag ikke tillatt i Norge. Det jobbes nå med å finne alternative datoer for arrangementet.

For øvrige divisjoner er alle kamper i mai utsatt. Når det gjelder juni-kampene vil det bli tatt en avgjørelse i uke 20. Dersom det heller ikke blir tillatt å spille kamper i juni vil hele serien bli flyttet til august og september.

Når det gjelder turneringer tillater de nasjonale reglene arrangementer lokalt for spillere under 20 år. Det er imidlertid mange steder der de lokale reglene er strengere enn de nasjonale. Det er som kjent alltid den strengeste regelen som må følges, noe som i dag betyr at det i mange regioner ikke er tillatt med turneringer.

 

TIDLIGERE - Oppdatert 14.04.2021 kl 14:00

16.april innfører regjeringen første trinn av gjenåpningen av samfunnet i deler av landet.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-starter-pa-forste-trinn-i-gjenapningsplanen/id2844380/

Det er åpning for lokale arrangementer i områder med lavt smittetrykk. Se utfyllende info her:

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/plan-for-gradvis-gjenapning/id2842645/

Vi minner igjen om at det flere steder er strengere tiltak lokalt enn nasjonalt. Husk at det alltid er den strengeste regelen som må følges.

 

TIDLIGERE - Oppdatert 08.04.2021 kl 23:00

NTF sendte tidligere i dag ut skrivet nederst i høyre fane på denne siden Egentrening helsedirektoratet april 2021 til ledere i tennis- og padelklubber i Norge. Skrivet gjelder en avklaring fra Helsedirektoratet vedrørende egentrening for tennis.


TIDLIGERE - Oppdatert 07.04.2021 kl 15:15

Regjeringen har i dag laget en tentativ trinnvis plan for gjenåpningen av samfunnet. Planen inkluderer idrett og innebærer følgende hovedpunkter:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringens-plan-for-gradvis-gjenapning-sammen-ut-av-krisen/id2842670/


TIDLIGERE - Oppdatert 24.03.2021 kl 16:50

Idretts- og fritidsaktiviteter

De nye nasjonale rstriksjonene inkluderer forbud mot innendørs organisert idretts- og fritidsaktiviteter for voksne. Toppidrettsutøvere kan likevel trene som normalt, både utendørs og innendørs. Seriespill i toppidretten anbefales fortsatt utsatt. 

Toppidrettsarrangementer tillates, men med unntak av seriespill.

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, og delta på idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune.

Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det.

NB! Det kan være lokale/regionale tiltak som er strengere enn de nasjonale og da skal disse naturligvis følges.TIDLIGERE - Oppdatert 18.03.2021 kl 22.30

Til alle tennis- og padelklubber i Oslo og Viken

Denne uken har det blitt innført kraftige lokale og regionale tiltak for klubbene i Oslo og Viken. Vi må tilbake et helt år for å finne strengere tiltak. Dette er ekstra krevende for Oslo beboerne som i praksis har hatt sosial nedstengning siden begynnelsen av november 2020.

Med virkning fra tirsdag 16. mars innførte regjeringen tiltaksnivå A i hele Viken. Dette nivået setter en stopper for all innendørsaktivitet, også for topp- og proffspillere i Viken.

Tiltaksnivå A er nasjonale regler og nedfelt i Covid-19 forskriften:

 • 16g Stans av idretts- og fritidsaktiviteter

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne eller barn. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

Forbudet etter første ledd gjelder ikke for organiserte idrettsaktiviteter og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år som gjennomføres utendørs, så lenge dette skjer i grupper på inntil 10 personer og alle deltakerne kommer fra samme kommune.

Årsaken til de strenge tiltakene i Oslo og Viken skyldes rekordhøyt smittenivå uten kontroll på smitteveiene. Slik situasjonen er nå, er det derfor ikke aktuelt for NTF å søke om dispensasjoner eller unntak.  Å få til endringer i forskrifter er en krevende øvelse og heller ikke ønskelig. NTF ber nå alle klubbene om å være med på den siste etappen av dugnadsløpet.

En tredje smittebølge har konsekvenser

Viken har nå strengere tiltak enn Oslo. Dette skyldes at det nå er innført nasjonale regler og tiltaksnivå A.  Oslobeboerne lever fortsatt under svært strenge tiltak og restriksjoner. Vi må faktisk tilbake til starten av pandemien for å finne strengere tiltak.

Regjeringen ser foreløpig ingen grunn til å innføre tiltaksnivå A i Oslo, men det er overveiende sannsynlighet for at dette vil innføres dersom smitten ikke avtar.  NTF oppfordrer klubbene til å forholde seg til kommunenes anbefalinger og regler.

Merk også at ny forskrift i Viken medfører at medlemmer i Oslos idrettslag, med bostedsadresse i Viken, ikke tillates å reise til Oslo for å delta i idrettsaktivitet. Det er heller ikke tillatt for Oslos innbyggere å delta i idrettsaktivitet i Viken.

Eliteserieklubber i fotball, har påpekt at det oppleves urettferdig at Osloidrettens toppidrettsutøvere får utøve sin idrett, mens Viken har forbud. Norges Fotballforbund har bedt om en opphevelse av treningsnekten. Saken ender nok på bordet til Kulturdepartementet i løpet av kort tid. Dersom fotballen vinner frem, vil dette i så fall gjelde alle idretter i Viken.

Vårdugnad

Vi vet at flere klubber allerede er gang med vårdugnaden. Noen klubber har tatt ned bobler, funnet frem spader og snøfresere – i håp om å starte utesesongen noen uker tidlig.

I Viken er det (ref. forskriften), lov med organisert idrett utendørs for barn og unge under 20 år, med antalls- og avstandsbegrensninger. I Oslo kan alle spille utendørs. I Oslo har også proffspillere og toppidrett dispensasjon til å trene innendørs.

NIF har tatt spørsmålet om toppidrett opp med nasjonale myndigheter og det jobbes for endringer i toppidretten. NIF er i dialog med departementet om hvordan idretten kan ivaretas best mulig i denne perioden.

På vegne av administrasjonen i NTF

Aslak J. Paulsen
Generalsekretær

 

TIDLIGERE - Oppdatert 10.03.2021 kl. 16:50

Til alle klubbledere i Østland Øst og Østland Vest,

Oslo og mange andre steder i Norge opplever nå en oppblomstring av smitte. I Oslo har de nok en gang gått så langt at barne- og ungdomsidretten stenges ned. Dette er et meget alvorlig signal fra myndighetene og er en av de aller strengeste tiltakene de kan igangsette.

Flere tilliggende kommuner kan komme etter og innføre tilsvarende tiltak.

Toppidrettsutøverne er nå de eneste i Oslo kommune som nå har dispensasjon til å utøve sin idrett innendørs. Det er derfor viktig at de forstår alvoret og er med i dugnaden for å slå ned smitten.

NTF ber derfor alle topputøvere om å kun trene i egen klubb og være påpasselig med å etterleve toppidrettsprotokollen for forsvarlig smittevern. Protokollen skal etterleves av alle involverte parter.

Oslo idrettskrets oppfordrer alle særforbund om å definere begrepet "profesjonelle utøvere" restriktivt. NTF vil følge smittesituasjonen nøye, og vil stramme inn toppidrettsdefinisjonen til kun å gjelde for hel/delprofesjonelle utøvere, dersom smittesituasjonen eskalerer ytterligere.

På vegne av Norges Tennisforbund

Aslak J. Paulsen
Generalsekretær


TIDLIGERE - Oppdatert 04.03.2021 kl. 16:00

Onsdag møtte idrettspresident Berit Kjøll statsminister Erna Solberg og kulturminister Abid Q. Raja på Statsministerens kontor for å snakke om koronasituasjonen i norsk idrett.

Les mer om møtet her!


TIDLIGERE - Oppdatert 01.03.2021 kl 10:30

Se informasjon om gjennomføring av tennistrening under covid-19-utbruddet i Toppidrettsprotokollen og informasjon om Eliteserien 2021 på de to nederste dokumentene i fanen til høyre!


TIDLIGERE - Oppdatert 19.02.2021 kl 21:30

Regjeringen kom i dag med flere lettelser for barn og unge under 20 år. Fra og med 23.februar er det tillatt med arrangementer og turneringer for barn og unge. Spillerne må komme fra samme kommune og det kan maksimalt være 50 deltakere. NTF åpner derfor opp for at klubbene igjen kan organisere turneringer dersom disse forutsetningene innfris. Vi åpner også opp for at klubber som har juniorturneringer på den nasjonale terminlisten nå kan gjennomføre disse, men kun med spillere fra samme kommune. Husk også at lokale smitteverntiltak kan være strengere enn de nasjonale og det er alltid den strengeste regelen som gjelder. Er du usikker, ta kontakt med den lokale kommuneoverlegen/bydelsoverlegen. Turneringer for voksne er fortsatt ikke tillatt.
 

TIDLIGERE - Oppdatert 02.02.2021 kl 13:00
Her finner du oversikt over de kraftigere tiltakene som er innført i kommuner på Østlandet, kalt ring 1-kommuner og ring 2-kommuner, og ofte stilte spørsmål og svar. Merk at enkelte kommuner har strengere tiltak enn de nasjonale tiltakene.

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/kraftigere-tiltak-i-ostlandskommuner-sporsmal-og-svar/id2829752/


TIDLIGERE - Oppdatert 23.01.2021 kl 15:00

Alt av organisert idrett for barn, unge og voksne er forbudt fra og med i dag kl 12 i Oslo og omegn. Det er også forbud mot alle typer arrangement, både inne og ute. Forbudene gjelder også toppidretten.

Norges Tennisforbunds generalsekretær Aslak Paulsen sier dette om dagens nyheter for idretten i Oslo:

- Dette var det siste vi ønsket for tennis og idretten i Oslo regionen. Alvorligheten i det nye utbruddet stenger store deler av Oslo regionen. Idretten må nå vise ansvarlighet og tålmodighet

Les mer her: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/oslo/nyhet/2021/alt-av-idrett-i-oslo-er-stengt/


TIDLIGERE - Oppdatert 21.01.2021 kl 09:00

Endringer i begrensningene for idrett i Oslo:

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/oslo/nyhet/2021/dette-gjelder-fra-21.januar/


TIDLIGERE - Oppdatert 18.01.2021 kl 09:55
Flere av klubbene er veldig flinke til å opprette og ha løpende kontakt med sine lokale mydnigheter ift Covid19-situasjonen og restriksjonene derav. I den anledning har NTF en samling av en del eksempelbrev/korrespondanse som er sendt fra enkeltklubber til kommunene. For de som ønsker hjelp med slike brev, eller for å bruke eksisterende malverk fra andre klubber for inspirasjon, kan leder i idrettsstyret eller daglig leder i klubben ta kontakt med NTF per e-post på post@tennis.no.


TIDLIGERE - Oppdatert 11.01.2021 kl 14:30

NTF ved landslagsansvarlig Fredrik Lovén har i dag tatt ut følgende spillere til å representere Norge i tennis. Se mer info her: https://www.tennis.no/samlinger/nyheter/landslagsuttak-fra-ntf-under-covid19TIDLIGERE - Oppdatert 07.01.2021 kl 09:30

Norges Tennisforbund følger stort sett NIFs anbefalinger ift Covid19-pandemien og idrett. Mer om dette kan du lese her:
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2021/regjeringen-anbefaler-at-all-innendorsidrett-utsettes-til-etter-18.-januar/
 
Norges Idrettsforbund (NIF) har valgt å følge regjeringens anbefaling om å stenge ned idrett i perioden 4-18 januar. NIF håper at dette tiltaket vil sørge for at idretten raskere kan tilby mer aktivitet for flere etter endt "lockdown" periode.

Oslo Idrettskrets følger også regjeringens råd:
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/oslo/nyhet/2021/stenger-kommunale-innendors-anlegg/

Bærum Kommune har tillatt at de i barneskolealder kan drive trening. De legger seg dermed på en annen linje enn de nasjonale retningslinjene. 

Oslo kommune har valgt å forby all innendørs aktivitet også for barn i denne perioden.
https://www.oslo.kommune.no/politikk/byradet/pressemeldinger/6-januar-oslo-kommune-forlenger-den-sosiale-nedstengingen-av-oslo-til-21-januar

Trondheim kommune har følgende veileder for idrett i sitt distrikt:
https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/veileder-trondheimsidretten/start
 
For Bergen finner man veiledning for hvilke regler som gjelder for idrett og aktivitet her:
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/kommunens-tjenester/idrettsanlegg-og-lekeplasser/regler-for-idrettsanlegg-og-lekeplasser
 
I Stavanger kommune gjelder følgende for idrett nå:
https://www.stavanger.kommune.no/kultur-og-fritid/idrett/
 
NTF anbefaler alle om å følge regjeringens retningslinjer og/eller de lokale myndigheters anbefalinger/påbud.TIDLIGERE - Oppdatert 05.01.2021 kl 15:00

Alle turneringer til og med 17.januar er utsatte eller avlyste. Følg med på turneringene på Tournamentsoftware eller terminlisten her for informasjon.

 

TIDLIGERE - Oppdatert 04.01.2021 kl 12:00

Her kan dere lese i detalj hva som forventes av en toppidrettsutøver:
https://spillerguiden.no/guide/spiller/16-2/prestasjon/


TIDLIGERE - Oppdatert 17.11.2020 kl 09:00

Nya korona-tiltak i Oslo kommune fra 17.Nov:

I går kom nye retningslinjer og tiltak for Oslo kommune. Det blir mye strengere, alt for at stoppe den spredning av viruset som har økt den siste tiden. Viktig at huske at vi er med på felles dugnad for at sammen gjøre det vi kan for at begrense smitten. Følgende tiltak gjelder fra i dag kl. 13.00:

 • Forbud mot innendørs organiserte fritidsaktiviteter for ungdom mellom 13 og 19 år.
 • Forbud mot innendørs breddeidrett for ungdom mellom 13 og 19 år. 

Forbudene vil ikke gjelde barn i barneskolealder, omfatte utendørsidretter eller toppidrettsutøvere under 20 år.

NTFs definisjon på toppidrettsutøver (iht. spillerguiden.no):

 • Utøveren 100% dedikert til tennisen og leverer stabile resultater uke ut og uke inn. Alle aspekter av utøverens liv er sentrert rundt det å være best mulig forberedt til treninger og store turneringer. 
 • Være en 24-timers utøver og derfor være 100% tilstede på trening og konkurranse
 • Ha en trenings- og turneringsplan, målsettingsplan samt bruke treningsdagbok.
 • En toppidrettsutøver er 16 år eller eldre.
 • For de over 20 år og som skal definere seg som toppidrettsutøver må være semi- eller helprofesjonelle og innfri definisjonen i spillerguiden og drive trening/konkurranse iht. matrisen.

I øvrig gjelder følgende frem til ny vurdering fra Oslo kommune 1.Des:

 • For de som er i alderssegmentet 13-15 år eller 16-19 år og som definerer seg innen spillerguidens definisjon som «konkurranse-spiller» er ikke en del av toppidrettsdefinisjonen til NTF.
 • Aktivitet utendørs er ikke berørt av de nye restriksjonene som Oslo kommune har kommet med. Dvs. at alle klubber under nevnte kommune kan drive alternativ aktivitet på den oppsatte treningstiden, men kun utendørs og i henhold til de enhver tid gjeldene smittevernstiltakene.
 • Ettersom arrangementer/konkurranser er avstengt, så henstiller vi alle utøvere om å trene alternativt. Fysisk aktivitet utendørs er et meget godt alternativ for alle, både for spillere og trenere og dette i en periode som er meget gunstig for att legge ett fysisk grunnlag for fremtiden noe som er meget viktig.TIDLIGERE - Oppdatert 09.11.2020 kl 16:15

Nederst i fanen til høyre på siden, kan du laste ned en koronaplakat som du kan printe ut og henge forskjellige steder i din klubb enten det er tennis eller padel. 


TIDLIGERE - Oppdatert 06.11.2020 kl 16:00 med revisjon 18:30

Etter dagens pressekonferanse fra myndighetene, oppfordrer NTF alle tennis- og padelklubber om å følge nasjonale og lokale helsemyndigheters retningslinjer for gjennomføring av idrettslige aktiviteter. Innstrammingene i koronavettreglene er forskjellig fra kommune til kommune og vi ber om at alle klubber forhører seg med, og følger, de lokale smittevernmyndigheters regler hvis disse er strengere enn de nasjonale. NTF har kommet med nye retningslinjer for gjennomføring av treninger og annen tennis- og padelaktivitet på nasjonalt plan som du kan laste ned i fanen til høyre. Disse heter 17. Retningslinjer for klubber pr 6. november og 18. Retningslinjer for arrangement pr 6.november 2020.

Se for øvrig også: https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/artikler/regjeringen-ber-kommuner-med-hoyt-smittepress-vurdere-nye-innstramminger-for-idretten/


TIDLIGERE: - Oppdatert 05.11.2020 kl 21:30

Norges Idrettsforbund har laget nye smitteråd for idretten etter regjeringens pressekonferanse i dag.

https://www.tennis.no/samlinger/nyheter/informasjon-fra-nif-etter-regjeringens-pressekonferanse

 

TIDLIGERE: - Oppdatert 29.10.2020 kl 16:00:

Norges Tennisforbund har utarbeidet nye retningslinjer for gjennomføring av gruppetreninger og nasjonale turneringer. Se dokumentene 15 og 16. 

 

TIDLIGERE: - Oppdatert 28.10.2020 kl 08:15:

Etter de siste dagers oppstramming av de generelle koronavettreglene på grunn av økt smittefare i Oslo, og ellers i landet, har Norges Tennisforbund hatt dialog med Norges Idrettsforbund (NIF) for å holde våre medlemmer orientert om smittevernsreglene for tennis og idrett generelt. Vi har løpende kontakt med NIF og vil holde dere oppdatert på denne siden dersom det skjer endringer. For øvrig følger vi de til en hver tid gjeldende smittevernsregler og tiltak helsemyndighetene anbefaler.

Per nå formidles det at innstrammingene i Oslo, eller ellers i landet, IKKE skal ramme idretten og at barne- og ungdomsidretten skal gå som før, men at det skal begrenses noe på antall publikum og tilstedeværelse på treninger og i konkurranse/turnering. Oslo Kommune har foreløpig uttalt følgende som er relevant for idretten:

• ingen endringerer p.t. for barne- og ungdomsidretten

• antall publikum innendørs reduseres fra 50 til 20 der det ikke er oppmerkede plasser

I tillegg til eksisterende koronavettregler for tennis oppfordres det til:

• å begrense garderobebruk

• å bruke munnbind til å fra trening og konkurranser

• å unngå publikum innendørs, både under trening og konkurranse

• å være ekstra påpasselige med å følge lokale smittevernsregler og restriksjoner i tillegg til det som gjelder for hele landet

Dersom det kommer nye opplysninger som er relevante for tennis og idretten generelt, vil vi holde klubbene og deres medlemmer orienterte på denne siden (som også videreformidles på vår Facebook-side: https://www.facebook.com/norgestennisforbund ). Helsemyndighetenes status på pandemien kan du følge her: fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ Se også nederst i høyre fane for koronavettregler for klubbene og for turneringsarrangører!

Andre nyttige og relaterte lenker:

NIF om korona: https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/

Oslo Idrettskrets om korona: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/oslo/nyhet/2020/covid-19-ingen-endring-for-osloidretten/


TIDLIGERE: - Oppdatert 12.08.2020 kl 13:00:

Til tross for at Norge har svært lave smittetall og få restriksjoner ber vi våre medlemsklubber om å fortsette de viktige smittevernstiltakene. Dersom hver enkelt av oss tar ansvar, vil vi kunne fortsette å tilby aktivitet og idrettsglede uten å få tilbakefall og stengte anlegg.

Vi opplever nå lokale oppblomstringer med smitte. Dette vil mest sannsynlig være en del av hverdagen vår i lang tid fremover. NTF oppfordrer derfor alle til å videreføre de viktige smittevernstiltakene utøver høsten. Se nederst på høyre fane for oppdaterte Koronavettregler for klubbene og for turneringsarrangører!TIDLIGERE: - Oppdatert 25.05.2020 kl 20:26:
Norges Tennisforbund har gleden av å invitere til Clarksons Platou NM i tennis i Frognerparken fra 30. juli til 15. august. Påmeldingen åpner førstkommende onsdag (se lenke under) og vi gleder oss til å samle alle til den årlige feiringen av norsk tennis. En forutsetning for at mesterskapet skal kunne gjennomføres er naturligvis at koronasituasjonen er under kontroll og NTF følger selvsagt helsemyndighetenes råd tett i tiden fram mot turneringsstart.


TIDLIGERE - Oppdatert 14.05.2020 kl 15:40:

Turneringsinformasjon fra NTF

NTF har som kjent avlyst eller utsatt alle nasjonale turneringer og seriespill fram til og med 15.juni. Når det gjelder turneringer etter 15.juni håper NTF fortsatt at disse kan gjennomføres som planlagt, men dette avhenger av en oppmykning i helsemyndighetenes råd om reiser. Pr i dag anbefales ikke aktiviteter som medfører større mobilitet og blanding av deltakere på tvers av geografiske områder. Regjeringen kommer med en veileder for reiser 15.mai og NTF kommer med ny informasjon så fort denne foreligger.

I mellomtiden anbefaler NTF at klubber som ønsker å arrangere turneringer gjør dette lokalt eller regionalt i henhold til helsemyndighetenes smitteveileder som ble publisert 11.mai. NTF har på bakgrunn av denne veilederen laget en oppdatert veileder for gjennomføring av lokale turneringer (se dokument 12).

Når det gjelder utsatte turneringer er status slik:

 • NM junior U14 innendørs / Landsturneringen U12 innendørs (Paradis) – foreløpig flyttet til uke 40/41
 • NM junior U16 & U19 innendørs (Stavanger) – foreløpig flyttet til uke 40/41
 • NM veteran (Oslo Tennisarena) – ny dato 12-17.november
 • Eliteserien – foreløpig flyttet til uke 26/27. Terminliste og format foreløpig ikke bestemt

 

TIDLIGERE - Oppdatert 12.05.2020 kl 14:00:

Oppdaterte koronavettregler

Etter at helsemyndighetenes smittevernveileder for idretten ble publisert 11.mai har NTF endret koronavettreglene for tennis med virkning fra 12.mai. Den største endringen er at tennisballen er «frikjent», det betyr at flere spillere kan berøre samme ball dersom god håndhygiene praktiseres før, under og etter trening. Se dokument 11 for oppdaterte koronavettregler.

Når det gjelder Clarksons Platou NM i tennis i Frognerparken, er Norges Tennisforbund per dags dato positive til å gjennomføre mesterskapet for U14-, U16-, U19- og senior-klassene. Dersom mesterskapet skal gjennomføres, vil det imidlertid gjøres med de koronavett-regler for turneringsspill som da vil gjelde i terminen 29.juli til 15.august. En gjennomføring av NM forutsetter at dagens anbefalinger og regler fra myndighetene myknes opp ift spesielt reise som per i dag ikke er anbefalt over større distanser. Vi i NTF er forsiktige optimister.

Informasjon om øvrige turneringer etter 15.juni (deriblant Landsturneringen) vil komme innen kort tid.

 

TIDLIGERE - Oppdatert 08.05.2020 kl 20:50:

Oppdaterte koronavettregler

Hei alle medlemsklubber.

I går kommuniserte regjeringen ytterligere oppmykninger for samfunnet og for idretten.

NTF har derfor oppdatert koronavettreglene. I tillegg har vi laget retningslinjer for de som vil starte opp lokale arrangementer (se dokument 9 og 10).

Tidlig i neste uke vil NIF presentere en generell forskrift for idretten. Vi håper at ballen blir «frikjent» som smittebærer.

Riktig god tennishelg.

 

TIDLIGERE - Oppdatert 30.04.2020 kl. 18:00:

Det har i dag kommet nye lettelser på koronavett-restriksjonene til myndighetene som på sikt også kan være positive for norsk tennis. Det er nå 1 meters avtstand som gjelder i stedet for de tidligere 2 meterne.

Når det gjelder arrangement/turneringer, får vi mer informasjon fra departementet 7. mai. Informasjon vedrørende turneringsspill etter 15. juni, offentliggjøres fra Norges Tennisforbund tidligst 8. mai. Da kan vi forhåpentligvis bl.a. komme med nærmere informasjon om NM i Frognerparken og Landsturneringen i august.


TIDLIGERE - Oppdatert 17.04.2020 kl. 12:00:

Alle nasjonale turneringer til og med 15.juni avlyses

Regjeringen besluttet 7.april å forlenge forbudet mot kultur- og idrettsarrangementer som ikke kan ivareta kravet om 2 meters avstand til og med 15.juni 2020. Dette får følgende konsekvenser for Norges Tennisforbunds terminliste:

 • Eliteserien utsettes. NTF vil gjøre en vurdering om arrangementet kan gjennomføres med et annet format og en ny termin (etter 15.juni)
 • All øvrig divisjonstennis (1-4.divisjon) i sin planlagte form avlyses. NTF ser på muligheten til å gjennomføre et mindre arrangement med et annet format og annen termin (etter 15.juni) for klubber som ønsker dette og dersom dette er forsvarlig iht helsemyndighetenes anbefalinger. Informasjon om dette kommer i første halvdel av mai
 • Alle nasjonale turneringer (fra U10 til veteran) til og med 15.juni avlyses
 • ROGY-turneringer til og med 15. juni avlyses
 • Regional veteranserie Oslo og Viken utendørs avlyses

Innen 1.mai vil regjeringen komme med ny uttalelse vedrørende arrangementer etter 15.juni. NTF kommer med en ny oppdatering etter dette. Se mer i 8. Brev til klubbene i fanen til høyre på siden.

 

TIDLIGERE - Oppdatert 08.04.2020 kl. 14:25:

Helsedirektoratet åpner for at norske tennisklubber kan pakke ned sine tennisbobler

NTF tok forrige uke kontakt med NIF og Helsedirektorat for å få rettledning omkring demontering av klubbenes tennisbobler. Helsedirektoratet har nå tatt en utsjekk med Helserettsavdelingen som mener det bør være uproblematisk å åpne for at boblehaller og lignende kan demonteres. I dette ligger det også nærings- og vedlikeholdshensyn og at det vil være mulig å gjøre dette på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Se mer om hvordan dette kan foregå i 7. Brev til klubbene i fanen til høyre på siden.


TIDLIGERE - Oppdatert 06.04.2020 kl. 12:00:

Kjære tennis- og padelspillere, trenere, foreldre og klubber,

Vi er i en periode der COVID-19 setter oss er alle i en vanskelig situasjon, og først og fremst jobber vi i idretten sammen med resten av samfunnet med å stoppe smittespredning raskest mulig. Norges Tennisforbund (NTF) opplever i disse dager en enorm pågang av henvendelser fra våre medlemsklubber. Henvendelsene gjelder i all hovedsak om klubbstyrene kan tillate tennis- og padelspill eller ikke, og hvilke regler som gjelder hvis klubbstyret skal tillate dette. NTF har ingen myndighet til å bestemme, vi kan kun anbefale på bakgrunn av Helsedirektoratets og NIFs vedtak.

Dessverre er ikke svaret enkelt og rett frem. Grunnen er at selve tennis- eller padelballen er en mulig smittebærer, med de begrensninger det gir for vår idrett. Vi har tidligere på dette grunnlaget anbefalt at man ikke spiller tennis eller padel nå, med unntak for hustandsmedlemmer som kan spille hvis klubbstyrene velger å ta ansvar for å tilrettelegge og gjennomføre de nødvendige tiltak som kreves for å hindre smitte mellom familier.

Flere miljøer har løsninger som gjør at man også kan unngå at flere personer tar i de samme tennis- eller padelballene. Klubbstyrer som klarer å ta ansvar for og gjennomføre dette kan for NTF’s del gjennomføre tennis- og/eller padelspill også utover husstandsmedlemmer. 

Samtidig ønsker vi å understreke at vi ber de enkelte klubbene om selv å vurdere om deres anlegg er utformet slik at risiko for smitte kan minimaliseres. Klubbstyrene er ansvarlige på vegne av sin klubb, og hver enkelt spiller må være sitt ansvar bevisst.

Under har vi definert et sett med Koronavettregler for tennis og padel. 

Med vennlig hilsen og et ønske om en god Påske,
Lars Gjerdåker og Alexander Kjær, henholdsvis President og Generalsekretær

Koronavettregler for tennis og padel per 6. april 2020:
• Kun friske personer uten symptomer kan spille og generelle smittevernsregler skal følges
• Totalt kan det kun være 5 personer i en gruppe inkludert ansvarlig voksen, trener/leder
• Ved flere grupper samtidig bør det være minimum 5 meter mellom hver gruppe (annenhver bane)
• Det må alltid være minimum 2 meter mellom hver spiller
• Det bør kun spilles singelspill, doublespill kun dersom man er i samme husstand
• Det er ikke tillatt å berøre fysisk nett, stolper og øvrig utstyr
• En bør unngå berøring av ball, dvs ikke spille med serve
• Ball bør tas opp fra underlaget kun ved bruk av racket/fot og settes i gang uten berøring av hand
• Dersom ballen berøres fysisk kan det kun gjøres av en og samme person under hele treningen
• Berøring av ball er ok for spillere fra samme husstand
• Det bør brukes antibac (eller såpevann) til handvask både før, under og etter trening
• Garderober/toaletter bør ikke benyttes og bør være fysisk avstengt. Husk å ta med drikke hjemmefra
• Alle må forholde seg til lokale regler definert av klubb

Norges Tennisforbund vil til enhver tid følge de råd og anbefalinger som kommer fra Helsemyndighetene og fra NIF, og vil fortløpende oppdatere våre anbefalinger ved behov.


TIDLIGERE - Oppdatert 02.04.2020 kl. 20:26:

Norges Tennisforbund viser til den anbefaling vi formidlet onsdag (se under).

Ved spørsmål utover dette, må du kontakte styret i din klubb. Klubbens ansvar for oppfølging og rutiner rundt Korona-reglene ligger hos klubbstyrene.

For øvrig viser vi til NIFs anbefaling til utøvelse av idrettsaktivitet på generelt grunnlag under Korona-krisen: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/NIFs-anbefaling-til-utovelse-av-idrettsaktivitet/


TIDLIGERE - Oppdatert 01.04.2020 kl. 15:47:

Norges Tennisforbund kan ennå ikke anbefale tennis- eller padelspill:

NIF og Helsedirektoratet la i en pressekonferanse i dag frem nye råd til idretten som åpner opp for mer idrettsaktivitet. Grunnregel er maks 5 personer og to meters avstand. I tillegg er de spesifikke på at ingen skal ta på samme utstyr med hendene. Basert på dette anbefaler NTF ikke tennis- eller padelspill i perioden vi er inne i akkurat nå under Koronakrisen. Grunnen til dette er at utstyret, derav ballene, kan være smittebærere. Unntaket er hvis man spiller med mennesker man bor under samme tak med (familie).

NTF minner om at alle medlemmer og klubber må følge Smittevernsloven, og klubber som ikke makter å overholde dette, bør holdes stengt. NTF vil fremover ha tett dialog med Helsedirektoratet/NIF om forholdet rundt utstyr og baller.

NTF oppfordrer til slutt alle medlemmer og klubber til å følge reglene fra Helsedirektoratet. Hvis ikke vil man ødelegge for hele idretten ved at det kommer nye innstramminger.

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/norges-idrettsforbund-onsker-helsedirektoratets-nye-avklaringer-for-idrettsaktivitet-velkommen/?fbclid=IwAR19iMOnBAeA9jYQ9T3BQwFnvAcuaEfB044jY8_b1rVA0uvRcfOThdmGpHE

---
NTF BER ALLE KLUBBER OM Å STOPPE ALL IDRETTSLIG AKTIVITET OG STENGE AV INNE- OG UTEBANER

Norges Tennisforbund følger Korona-situasjonen tett og ber alle klubber om å følge gjeldende oppfordringer fra NIF og fra helsemyndighetene. I forrige uke orienterte Helsemyndighetene om at de har innført forbud mot idrettsarrangementer og all organisert idrettaktivitet både ute og innendørs. Videre beordret myndighetene treningssentrene til å stenge dørene. Dette begrunnes ikke bare i smittefare for utøvere, ansatte eller andre som tilrettelegger for aktivitet, men også i solidaritet med alle omkring oss og at vi alle skal være med på å tydeliggjøre alvoret i situasjonen og de beslutninger som er fattet av overordnede myndigheter.

Med dette som bakgrunn ber NTF alle klubbene om å stenge av alle inne- og utebaner, hvis nødvendig også å fjerne nett og ev bruke hengelås på inngangsdører.

NTF vil fremover komme med oppdateringer på sin egen Facebookside og her på denne siden på tennis.no:
https://www.facebook.com/norgestennisforbund/

Klubbpakka.no finner klubbene, som er abonnenter av denne tjenesten, en del viktig informasjon om retningslinjer rundt permiteringer som stadig blir oppdatert. Nå sist er det lagt ut et eget skriv med spørsmål og svar rundt dette temaet i sammenheng med korona-situasjonen. Dette vil bli fortløpende oppdateres og utvidet basert på innspill og endringer i situasjonen samt forslag/vedtak fra Regjering og Storting. Du logger inn på lenken under.

www.klubbpakka.no

Norges idrettsforbund har laget en samleside for koronasituasjonen som oppdateres jevnlig. 

Siden inneholder informasjon om:
 
- Juridiske konsekvenser
- Økonomiske konsekvenser
- Årsmøte og ting
- Spørsmål og svar
- Oversikt over hvem som kan svare på hva
- Aktuelle saker

Gå til nettsiden: https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/

Norges idrettsforbund har sendt ut et nyhetsbrev til alle idrettslag hvor de ber dem om å rapportere om økonomiske konsekvenser som følge av koronasituasjonen. Formålet med denne rapporteringen er å skaffe norsk idrett en god og oppdatert oversikt over idrettslige og økonomiske konsekvenser Covid-19 har påført idretten. Denne rapporteringen er kun en kartlegging av de samlede økonomiske konsekvensene, og ikke en tilbakebetalingsløsning. Se skjemaet i høyre spalte på denne siden, og denne lenken: http://ext.mnm.as/v/6FA8776E-6D3D-4578-A132-041DA8510AFF

For øvrig kan du se på Oslo idrettskrets 10 råd til alle sine idrettslag: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/oslo/nyheter/ti-rad-til-vare-idrettslag/

Dokumenter

Annonse
Samarbeidspartnere