Spillemidlene kommer fra overskuddet til Norsk Tipping. Hvert år deles det ut mer enn 1 milliard kroner. Du kan søke om tilskudd både til nye anlegg og til rehabilitering av eksisterende. Spillemiddelordningen er en statlig tilskuddsordning, men det er fylkeskommunen som administrerer og fordeler tilskuddene i eget fylke. Søknader sendes til kommunen. Ordningen er underlagt bestemmelser fra Kulturdepartementet og oppdateres hvert år. Reglene kan være kompliserte å sette seg inn i. Se en kort introduksjon til Spillemidler og MVA-refusjon i fanen til høyre på siden.

Søknadsprosessen for spillemidler består av to separate trinn:

 1. Søknad om Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning
 2. Selve spillemiddelsøknaden.


Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning kan det søkes om når som helst i løpet av et år. Søknadsrunden for spillemidler skjer en gang i året, se frister mv under. 

Byggearbeidene må ikke startes før idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning er i orden! Da mister man retten til å søke spillemidler. Selve spillemiddelsøknaden kan imidlertid sendes etter at arbeidene har startet og også etter at anlegget er ferdigstilt.

Komplett regelverk

Det komplette regelverket for spillemidler oppdateres hvert år av Kulturdepartementet. Årets bestemmelser finner du her.

Tilskuddet er begrenset oppad til 1/3 av godkjent kostnad inkl. mva.  I kommuner som er definert som pressområder gis dessuten et tillegg på 15 % av ordinær tilskuddssum (se fanen til høyre på siden).   

For spillemiddelberettigede anlegg kan det også søkes om kompensasjon av mva. etter at anlegget er ferdigstilt. Se eget punkt om dette under.

Tilskuddssatser for tennisanlegg

Hovedregelen er at det kan søkes om inntil tilskudd på 1/3 av godkjent kostnad inkl. mva., men for en del anleggstyper er det definert en maksimal tilskuddssum.  Satsene under utgjør derfor et “tak” for de ulike kategoriene.

Tennisbaner utendørs

Maksimalt kr 250.000 pr. bane.

Tennishall

 • 1 bane – maksimalt kr 3.000.000
 • 2 baner - maksimalt kr 5.000.000
 • 3 baner - maksimalt kr 7.000.000
 • 4 baner - maksimalt kr 9.000.000
 • Flere enn 4 baner - særskilt vurdering fra Kulturdepartementet

 • Garderobesett (dvs. en herre- og en damegarderobe) - maksimalt kr 500.000

 • Treningsrom
                - 60 m2 – maksimalt kr 300.000
                - 100 m2 – maksimalt kr 500.000
                - 150 m2 – maksimalt kr 700.000

 • Sosialt rom (minimum 100 m2) - maksimalt kr 500.000
   

Padeltennisbane  

Særskilt vurdering fra Kulturdepartementet

Boblehall 

Maksimalt kr 700.000

Lysanlegg ute

Maksimalt kr 700.000

Klubbhus 

Maksimalt kr 1.000.000.
Funksjoner er typisk klubblokaler inkludert rom før møter og arrangement, lager mv. Klubbhuset kan være et separat bygg eller en del av en hall.

Rehabilitering 

Det gis ikke tilskudd til rehabilitering av anlegg som er yngre enn 20 år. Unntak gjelder for banedekker (inne og ute) hvor det kan søkes om tilskudd til rehabilitering etter 10 års bruk.

Maksimalsatsene følger satsene for de ulike kategoriene av nye anlegg over. For mer info se Veileder for spillemidler ved rehabilitering.

Nærmiljøanlegg 

Med nærmiljøanlegg menes anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg. For tennis kan dette typisk være ballvegg og minitennisbaner. For nærmiljøanlegg kan det søkes om tilskudd på 50 % av godkjent kostnad. Maksimalt tilskudd per anleggsenhet er kr 300 000. Det gis ikke tillegg for pressområde til Nærmiljøanlegg.

Noen viktige forutsetninger for å kunne søke spillemidler

Anlegget må være åpent for allmenn idrettslig virksomhet, dvs egenorganisert aktivitet og aktivitet i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten.

Søker må være eier av anlegget og kan være en idrettsklubb eller annen sammenslutning uten eget økonomisk formål. Organisasjonens vedtekter må i sistnevnte tilfelle godkjennes av Kulturdepartementet. 

Anlegget må tilfredsstille krav til universell utforming. Det vil si at det må være tilrettelagt for at mennesker med nedsatt funksjonsevne også kan bruke anlegget. Se Kulturdepartementets veileder for universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg.

Anlegget som bygges må være en del av en vedtatt kommunal plan for idrett. Kommunene har ulik praksis for hvordan planen utarbeides og hva som kreves for å komme inn på planen. Ta kontakt med kommunen så tidlig som mulig og meld inn ditt anlegg slik at ikke prosessen stopper før den har begynt! I de fleste kommuner utarbeides kommunal plan for idrett i samarbeid med Idrettsrådet som skal være en arena for samarbeid mellom lagene, idrettskretsen og de kommunale myndigheter. Ta derfor også kontakt med ditt idrettsråd så tidlig som mulig. 

Før det kan søkes om tilskudd må kommunen registrere anlegget i idrettsanleggsregisteret.

Søker må ha rett til bruk av grunnen der anlegget skal ligge i minimum 30 år. Det betyr at man enten må eie grunnen selv eller ha en feste- eller leieavtale på minimum 30 år. 

Anlegget må holdes åpent og drives i tråd med bestemmelsene i minst 30 år. Dersom dette ikke overholdes må spillemidlene betales tilbake (ref. bestemmelsene pkt. 2.3.6) 

For noen anlegg kreves at kommunen stiller garanti for at spillemidlene blir tilbakebetalt dersom anlegget ikke drives i tråd med bestemmelsene. Dette kravet gjelder bl.a. for haller dersom investeringen (inkl. mva.) overstiger kr 3.000.000. Denne garantien må det søkes om til kommunen om i god tid før spillemiddelsøknaden skal behandles. Behandlingstiden er sjelden under 3-4 måneder da garantien også godkjennes av fylkesmannen. Denne kommunale garantien for spillemidler må ikke forveksles med evt. garanti for lån som noen kommuner også stiller. De fleste kommuner krever to separate søknader for disse ulike garantiene.  
Sist men ikke minst: Anlegget må ha idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning før det kan søkes spillemidler og før byggearbeidene starter. Dersom spaden stikkes i jorda uten at slik godkjenning foreligger, mister man muligheten til å søke spillemidler.  

Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning

En idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning skal sikre at anlegget tilfredsstiller de krav som de ulike idrettene setter til sine anlegg, som f. eks. banestørrelser og sikkerhetssoner, og for å sikre at estetiske og miljømessige forhold ivaretas på en god måte. Forhåndsgodkjenning må ikke forveksles med byggesaksbehandling i kommunen. Dette er to separate søknadsprosesser.  

Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning skal sendes til kommunen og kan sendes inn hele året. De fleste kommuner har imidlertid en frist på høsten (vanligvis september-oktober) som må overholdes for at godkjenning kan gis i tide til å søke spillemidler for kommende år. 

En søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning skal inneholde:

 • Opplysning om anleggets plass i kommunal plan
 • Redegjørelse for universell utforming
 • Situasjonsplan som viser hvilket område som disponeres for anlegget 
 • Behovsoppgave – dvs. redegjøre for hvilket behov anlegget dekker, spesielt for barn og unge
 • Enkelt kostnadsoverslag
 • Foreløpig plan for finansiering og drift av anlegget
 • Tegninger av anlegget. Ved større anlegg: dokumentasjon av anleggets tilpasning til nabobygg og landskapets karakter
 • For rehabilitering kreves en tilstandsrapport og en beskrivelse av oppgradering

Skal du bygge innendørsanlegg, haller, garderobebygg, klubbhus eller annet må du i tillegg levere inn følgende; 

 • Plantegninger av alle etasjer, med inntegnet dørslag, dusjhoder, innredning i WC, garderobe, kjøkken etc.
 • Snitt-tegninger som viser takhøyde, stigning på eventuelle tribuner o.l.
 • Fasadetegninger

Mange kommuner har sin egen mal med spesielle krav til søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning, ta kontakt med kommunen for å avklare dette så tidlig som mulig.   

NTF har også en del eksempler på slike søknader og vedlegg som kreves. 

Søknadsprosess for spillemidler 

Prosessen varierer fra kommune til kommune. 

Ta kontakt med kommunen for å få vite hvilke regler som gjelder. Er du usikker kan du også spørre NTF om råd.

 • Søknadsfrist varierer fra kommune til kommune, men er om høsten- som regel i oktober.
 • Søknaden sendes inn elektronisk. Søknadsskjema ligger på idrettsanlegg.no
 • Kommunen sender søknadene samlet og prioritert til fylkeskommunen innen 15. januar.
 • Fylkeskommunen behandler søknadene og sender oversikt til Kulturdepartementet innen 15. mars.
 • Departementet meddeler fylkeskommunen om beløp til fordeling i fylket innen 1. mai.
 • Fylkeskommunen fordeler det tildelte beløp og underretter søkerne om resultatet innen 1. juli.


Krav til Spillemiddelsøknaden

Søknadskjemaer legges ut på idrettsanlegg.no om høsten. 

Til søknaden skal følgende obligatoriske vedlegg lastes opp (se bestemmelsene pkt. 2.2.8):

 • Idrettsfunksjonelt forhåndsgodkjente planer  
 • Detaljert kostnadsoverslag legges inn i søknadsskjemaet.
 • Dokumentasjon av de ulike delene av finansieringsplanen (her gjelder bankutskrift som viser innestående på konto, gavebrev, lånetilsagn uten forbehold mv)
 • Plan for drift og bruk av anlegget inkl. driftsbudsjett. Bruk evt. skjema “Plan for drift”  
 • Dokumentasjon av bruksrett i minimum 30 år (utskrift av grunnboka dersom man eier selv, evt. leie/festeavtale som må være tinglyst dersom det er andre enn kommunen som eier grunnen) 

Dersom det dreier seg om en fast hall med godkjent kostnad (inkl. mva.) på 3 MNOK eller mer kreves også at kommunen stiller selvskyldnergaranti. Bakgrunnen er at dersom klubben ikke driver anlegget i tråd med forutsetningene, vil staten kreve midlene tilbakebetalt. Kommunen må ved garantien stå ansvarlig for tilbakebetaling dersom klubben ikke kan betale. Denne garantien må ikke forveksles med kommunal garanti for lån.    

Utbetaling av spillemidler

I de fleste kommuner (med unntak av Oslo) er det flere års ventetid på å få utbetalt spillemidler. Utbetalingstidspunktet avhenger av hvor store spillemiddeltildelinger kommunen har fått, hvor stor samlet søknadssum er og hvor stort etterslep det er fra tidligere år. I de mange kommuner blir ventetiden lenger og lenger fordi samlet søknadssum hvert år er større enn tildelingene. Imidlertid har det aldri (dvs. siden ordningen startet i 1946) skjedd at et prosjekt med idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning som har levert komplett søknad ikke har fått tildelt midler.  Utfordringen er å skaffe mellomfinansiering i ventetiden. Noen kommuner gir forskudd på inntil 80 % av spillemidlene, andre gir kommunal garanti slik at klubben kan låne i bank. Men ofte tilbys ingen hjelp og klubben må enten skaffe pengene på egenhånd eller utsette bygging til man har rykket langt nok frem i køen.

Når prosjektet er kommet langt nok fremme i køen, er kravet for å få utbetalt midlene at prosjektet er avsluttet og prosjektregnskapet er godkjent av kommunerevisjonen. 

Det er dermed viktig å avklare med kommunen så tidlig som mulig hvilke regler som gjelder og hva som kreves for å komme med i køen.

Helen Sterud

Konsulent Anlegg hsterud@gmail.com

Pressområdemidler:

Følgende kommuner ble gitt tilskudd på 15 % utover ordinært tilskudd i perioden 2015-2018:

Østfold: Fredrikstad, Moss, Sarpsborg
Akershus: Bærum, Ullensaker, Skedsmo, Lørenskog
Oslo: Oslo
Buskerud: Drammen
Vestfold: Sandefjord
Vest-Agder: Kristiansand
Rogaland: Sandnes, Stavanger, Sola
Hordaland: Askøy, Bergen
Sør-Trøndelag: Trondheim
Nordland: Bodø
Troms: Tromsø

Samarbeidspartnere