Side topp

Reglement

TURNERINGSREGLEMENT FOR NORGES TENNISFORBUND

Vedtatt på ordinært ting den 12. mai 1930 med senere endringer, senest av 26. januar 2016.

Del A – § 1-7: Innledning

Del B – § 8-24: Alminnelige bestemmelser

Del C – § 25-33: Bestemmelser om handikap

Del D – § 34-44: Bestemmelser om Norgesmesterskapsturneringer

Del E – § 45-73: Reglement for Norges mesterskap i lagtennis

Del F – § 74-76 Spilleravtaler og Overganger

Del G – § 77-80: Masters

Del H – § 81-82: Slutning

DEL A. INNLEDNING

§ 1

ARRANGEMENT AV TURNERINGER

Norges Tennisforbund (NTF), regionene eller klubbene arrangerer turneringer for sine spillere. Turneringene skal arrangeres i overensstemmelse med dette turneringsreglement og forbundets spilleregler. NTFs spilleregler er de i International Tennis Federation (ITF) til enhver tid gjeldende spilleregler. I tilfelle uoverensstemmelse mellom de to regelsett, går de internasjonale regler foran. Regionene og klubbene som arrangerer nasjonale eller internasjonale turneringer eller landskamper skal ikke betale avgift av billettinntekter til forbundet. Forbundsstyret kan dog fastsette nærmere vilkår for tildeling av arrangementet, herunder reklamebruk, fribilletter etc. Forbundsstyret fastsetter nærmere vilkår for tildeling av så vel NM som internasjonale turneringer og landskamper. Dersom en klubb etter å ha påtatt seg arrangement av NM, internasjonal turnering eller landskamp, ikke gjennomfører sine forpliktelser i så måte, kan NTF ilegge klubben en bot etter forbundsstyrets nærmere vedtak.

Turneringer i tennis er:

a) Individuelle turneringer

b) Lagturneringer

Særlige turneringer kan arrangeres for årsklassene 10-19 år, og under 21 år. Særlige turneringer kan også arrangeres for spillere som det år turneringen spilles fyller henholdsvis 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 og 85 år i herreklassen og 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 og 75 år i dameklassen. Med forbundsstyrets samtykke kan det også arrangeres turneringer med andre aldersinndelinger. Forbundsstyret fastsetter innen 1. november hvert år den klasseinndeling som skal gjelde fra og med neste utendørssesong.

§ 2

LEGITIMASJONSKORT

Styret utsteder legitimasjonskort som gir dets medlemmer og forbundets øvrige tillitsmenn adgang til alle turneringer. Styret kan også utstede adgangskort til andre, herunder i tilfeller hvor dette følger av reklame- eller sponsoravtaler. Turneringsarrangøren kan – med samtykke av forbundsstyret – pålegge kortinnehavere innen en kunngjort frist å hente billetter på sine kort på forbundets kontor eller på et annet av forbundsstyret godtatt sted. Hvis sådant pålegg ikke etterkommes, har kortinnehaveren ikke krav på plass.

§ 3

TILLATELSE TIL Å ARRANGERE TURNERING

Ingen region eller klubb tilsluttet NTF kan arrangere turneringer i tennis uten på forhånd å ha innhentet tillatelse fra forbundsstyret. Unntatt herfra er turneringer som arrangeres av en klubb for dens egne medlemmer. Søknad om arrangement må være kommet til NTF senest 1. september 1. halvår og 1. desember 2. halvår for turneringer i påfølgende år. Forbundsstyret kan dog godkjenne for sent innkomne søknader. Søknaden til NTF skal inneholde følgende opplysninger:

 1. Klubbens navn
 2. Dato når turneringen ønskes arrangert
 3. Hvilke klasser som skal arrangeres

All øvrig informasjon skrives inn på Tournamentsoftware når klubben har fått godkjent søknaden.

Se § 9 i turneringsreglementet for hvilken informasjon invitasjonen skal inneholde.

§ 4

INDIVIDUELLE TURNERINGER

Individuelle turneringer er:

Kat. 1 – Internasjonale turneringer.

Kat. 2 – Norgesmesterskap (NM) – hvor forbundet direkte eller indirekte står som arrangør.

Kat. 3 – Norgescup (NC), Grand Prix (GP) og seniorturneringer (klasse A – B – C)– hvor forbundet direkte eller indirekte er arrangør.

Kat. 4 – Regionmesterskap (RM) – hvor regionene direkte eller indirekte er arrangør.

Kat. 5 – Åpne turneringer arrangert av NTF, regioner eller klubber. U 12 og U 14 deles i følgende kategorier: Race og Challenge. Se retningslinjer for Race og Challenge på tennis.no

Kat. 6 – Klubbturneringer åpne kun for klubbens egne medlemmer.

Individuelle turneringer kan omfatte følgende spill:

 1. Herrer single
 2. Damer single
 3. Herrer double
 4. Damer double
 5. Mixed double

Disse spill kan også arrangeres med handikap, jfr. Del C.

Damespillere har rett til å delta i herreturneringer i kat. 3-6 (se over). I tillegg kan damer delta i regionserien i NM lag herrer, dersom klubben hun representerer ikke er påmeldt med lag for damer i forbunds- eller regionserien. Damer kan spille på herrelag fra det året de fyller 15 år. Se også §§ 5 og 10h.

Gjennomføring av turneringer.

Faste formater (minimumskrav):

Reglement punkt 4

Senior for Norgesmesterskap, se § 40. GP Åpen for alle spillere, også utlendinger. Kl. A Åpen for alle spillere, også utlendinger Kl. B Rangerte spillere damer/ herrer nr. 1-10/1-50 på siste ranking kan ikke delta. Double: rangerte spillere nr. 1 – 25 på siste doubleranking kan ikke delta

Kl. C Rangerte spillere damer/ herrer nr. 1-25/1-100 kan ikke delta. Juniorer kan delta fra det året de fyller 17 år.

§ 5

LAGTURNERINGER

Lagturneringer er turneringer hvor resultatene av flere spilleres kamper mot andre spillere telles sammen. Turneringene kan arrangeres av regioner, av to eller flere klubber, av to eller flere regioner, av region mot en eller flere klubber, av forbundet mot et annet forbund eller mot forskjellige kombinasjoner innen forbundet eller andre forbund. Slike turneringer er bundne turneringer idet spillerne til disse kamper blir uttatt av de organisasjonsledd som arrangerer dem og foregår etter reglement eller statutter som er fastsatt for hver enkelt lagkonkurranse. Dette reglement, Del B, kommer bare til anvendelse for så vidt det angår de enkelte kamper som utgjør lagkonkurransen. Damer kan ikke delta i Forbundsserien i NM lag herrer, men kan delta i Regionserien for herrer dersom klubben hun representerer ikke deltar med lag for damer hverken i forbunds- eller regionserien. Spilleren kan delta fra det året hun fyller 15 år. Se §§ 4 og 45.

§ 6

ANDRE TURNERINGER

Foruten turneringer som nevnt i §§ 4 og 5 kan det med forbundets samtykke arrangeres andre spesielle nasjonale og internasjonale turneringer eller oppvisningskamper. For slike arrangementer kan det fastsettes særskilt reglement, herunder bestemmelser fastsatt av eller godkjent av ITF.

§ 7

GENERELLE VILKÅR FOR DELTAGELSE

I turneringer arrangert etter ITFs bestemmelser gjelder de bestemmelser for startberettigelse ITF har fastsatt for den aktuelle turnering. I turneringer arrangert etter NTFs reglement er enhver startberettiget som fyller vilkårene i ITFs lover § 48 om deltagelse i olympiske leker. Norske statsborgere eller spillere som har fast bopel i Norge, må i tillegg være medlem av en klubb tilsluttet NTF og ha gyldig startlisens. Med fast bopel menes at man er registrert i folkeregisteret, og som viser den dato spilleren er registrert utflyttet fra sitt forrige hjemland, og til Norge. For turneringer om Norgesmesterskap gjelder særlige bestemmelser i §§ 39 og 58. Startlisens utstedes for perioden 1. januar – 31. desember og skal være betalt før deltagelse i første lisenspliktige turnering. Manglende innbetaling av lisens medfører et tilleggsgebyr på kr. 500,-.

Spiller som har uoppgjort mellomværende av ethvert slag med klubb tilsluttet NTF, eller med NTF, kan av vedkommende klubb, eller av NTF, nektes deltagelse i turnering arrangert etter dette reglements bestemmelser.

DEL B: ALMINNELIGE BESTEMMELSER.

§ 8

TURNERINGSKOMITÉ OG TURNERINGSLEDER.

Den arrangerende klubb skal oppnevne en turneringskomité og blant dennes medlemmer en turneringsleder. Turneringslederen opptrer også som oppmann i de turneringer reglementet ikke krever oppmann. Se § 35. Komiteen plikter å sende inn en rapport på et særskilt utarbeidet skjema om forseelser av turneringsdeltager hvor enten turneringsleder eller dommer har reagert med poengstraff, gamestraff, utvisning eller utelukkelse fra all videre deltagelse i turneringen, jfr. § 18 og § 20.

§ 9

INNBYDELSE TIL TURNERING

Innbydelse fra arrangerende klubb skal av klubben legges inn i Tournamentsoftware (TS) og inneholde følgende opplysninger:

a) Tid og sted for turneringen og klokkeslett for spillets begynnelse hver dag.

b) Hvilke spill turneringen omfatter.

c) Betingelser for deltakelse, herunder eventuelt forbehold om å begrense deltakelsen.

d) Hvor mange og hva slags baner som skal anvendes.

e) Hvilke blant de av NTF godkjente ballmerker som skal brukes.

f) Hvor deltakerne skal melde seg.

g) Frist for påmelding. Skal være senest 14 dager før turneringstart for juniorturneringer.

h) Hvor og når trekning skal finne sted.

i) Antall sett som skal spilles og bestemmelser om tie-break, supertiebreak eller no ad.

j) Om seeding eller plassering skal benyttes.

k) Navn på turneringsleder, og de øvrige medlemmer av turneringskomiteen. Navn på oppmann i turneringer hvor sådan er oppnevnt. Oppmann skal oppnevnes i turnering i kat. 1, 2 (se § 4).

l) Opplysninger om hvilke forsvarlige overnattingstilbud som foreligger for juniorer.

m) Når og hvor spillelisten forefinnes (minimum 10 dager før turneringsstart for Norges Cuper, og 8 dager for øvrige juniorturneringer).

n) I tillegg til startkontingent kan det innkreves kr.50.- i adm. gebyr, dersom betaling ikke har funnet sted før turneringsstart.

o) Startkontingentens størrelse, hvordan og når den skal innbetales:

Veiledende startkontingent for turneringer:

 Reglement Punkt 9

§ 10

GODKJENNING AV PÅMELDING TIL TURNERING

Alle deltagere melder seg på via Tournamentsoftware.

a) Spillere som har meldt seg til deltakelse i en turnering betraktes som definitivt påmeldt fra det øyeblikk fristen er utløpt. Fra samme tidspunkt er vedkommende deltaker ansvarlig for sin deltakelse og plikter å betale den fastsatte startkontingent. Turneringskomiteen bestemmer når startkontingenten skal være innbetalt. Se § 9.

b) En spiller kan delta i to klasser i samme periode dersom turneringen spilles på samme sted såfremt ikke § 12 benyttes. Spilleren kan i dette tilfellet pålegges å spille maksimum fire singler og to doubler samme dag, avhengig av kampens oppsatte format. Dersom spilleren trekker seg fra en av årsklassene etter at turneringen har startet, vil spilleren også trekkes fra videre spill i den andre årsklassen der hun/han er påmeldt.

c) En spiller kan ikke delta i turneringer på forskjellige arrangørsteder som har overlappende datoer. Dersom påmelding til flere turneringer er foretatt, men oppdages før turneringene starter, trekkes spilleren fra den turnering hun/han meldte seg sist på i. Dersom denne feil i påmeldingen ikke oppdages, og spilleren deltar i flere turneringer, vil hun/han ikke motta ranking poeng fra noen av turneringene.

d) En spiller kan ikke delta i to klasser i Norgesmesterskap og Norges Cup for junior, selv om klassene arrangeres på samme sted og i samme tidsrom.

e) I henhold til Barneidrettsbestemmelsene kan en spiller delta i turneringer under 14 år fra det året spilleren fyller 11 år, med unntak av NM, EM, VM og tilsvarende.

Se egne bestemmelser for Norges Cup, RM, Race og Challenge, § 4.

f) En spiller ikke delta i NM individuelt eller NM lag/Divisjonstennis før det året han/hun fyller 13 år.

g) Piker kan delta i gutteklasser fra det året de fyller 15 år, men dersom pikeklasser blir avlyst pga. lav deltagelse kan piker delta fra det året de fyller 11 år. Se også § 12. Her gjelder samme begrensning som i § 10 pkt. e (se over).

h) Piker kan i Regionserien spille på herrelag fra det året de fyller 15 år. Se også regelbegrensninger i §§ 5 og 45.

i) En spiller kan ikke delta i Landsturneringen U12 før det året hun/han fyller 11 år.

§ 11

GODKJENNING AV IKKE PÅMELDTE SPILLERE

Kun spillere som er korrekt påmeldt ifølge § 10 kan delta i turneringer. En deltaker kan ikke overføre sin påmelding til en annen spiller, men Turneringskomiteen kan tillate en spiller som ikke har vært tatt med ved trekningen, å spille istedenfor en deltaker som har meldt forfall før vedkommende klasse i turneringen er påbegynt. Dette gjelder ikke i kat. 2 eller 3. Unntak i kat. 3 er NC i klasse B og seniorturneringene klasse A – B – C. Se § 4. Spilleren kan i disse tilfellene ikke være høyere rangert enn lavest rangerte seedete spiller.

§ 12

BEGRENSNING AV DELTAKELSE

Turneringskomiteen har anledning til å annullere spill hvis det kun er påmeldt 2 eller 3 deltakere eller deltakende par. En spiller kan i samme turnering delta både i egen og en høyere klasse med mindre turneringskomiteen av arrangementstekniske grunner finner å måtte nekte det. Også i andre tilfelle kan turneringskomiteen begrense deltakelsen i en turnering under forutsetning av at forbehold om dette er tatt i innbydelsen. Forbundsstyret kan gi nærmere regler om på hvilke vilkår og hvorledes begrensningen skal foretas.

§ 13

SEEDING, PLASSERING, KLUBBSPREDNING OG WILD CARDS.

For å hindre at de høyest rangerte spillerne i en turnering møtes i de innledende runder, skal fra 2 til 16 spillere ved trekning seedes. For å hindre at spillere i juniorklassene møter en klubbkamerat i første runde, skal klubbspredning foretas. Dette må velges i Tournament Planner ved trekning. Det skal ikke foretas klubbspredning i Norgesmesterskap. I de klassene der det spilles sluttspill etter innledende puljespill skal klubbspredning kun foretas i puljespillet.

Ved Norgesmesterskap

Arrangøren plikter å sende forbundsstyret oversikt over de forskjellige klassers deltakere. Arrangøren skal også vedlegge søknader om wild cards.

Søknader om wild cards til NM

Søknad skal sendes fra spillerens klubb til arrangør, og skal inneholde relevante opplysninger om hvorfor wild cards bør tildeles. Ellers blir søknaden ikke behandlet. Opplysningene skal videresendes forbundet senest 2 uker før trekning skal finne sted. Norges Tennisforbund foretar seeding og tildeling av wild cards til alle NM og Landsturneringen U12. Norske Tennisveteraner, NTV, foretar selv seeding til NM for veteraner. Dersom skjønnsmessig seeding foretas med det resultat at det er avvik fra siste offisielle rankingliste, skal avviket dokumenteres. I alle øvrige turneringer som gir poeng i gjeldende ranking systemer, benyttes siste offisielle rankingliste som grunnlag for seeding. Ved utenlandsk deltagelse skal NTF kontaktes – se § 39.

I seniorturneringer skal doubleranking benyttes.

Søknader om Wild Cards (WC) til Norges Cup

Det kan tildeles inntil 2 WC i NC A som begge fordeles av NTF, samt inntil 4 WC i NC B, hvorav 2 fordeles av NTF og 2 fordeles av arrangerende klubb. Søknader om wild cards sendes arrangør fra spillerens klubb, og skal inneholde relevante opplysninger om hvorfor wild cards bør tildeles. Ellers blir de ikke behandlet. Det som i denne paragraf er bestemt om seeding eller plassering av enkelte spillere gjelder også par.

Søknader om Wild Cards (WC) til Grand Prix

I hovedturneringen herrer single samt herrer double kan det tildeles inntil 2 WC. Her deler NTF og arrangerende klubb. I kvalifiseringen herrer single kan det tildeles inntil 4 WC. Her deler NTF og arrangerende klubb. I hovedturneringen damer single samt damer double kan det tildeles 1 WC. Dette tildeles av arrangerende klubb. I kvalifiseringen damer single kan det tildeles inntil 2 WC. Her deler NTF og arrangerende klubb. Wild Cards må søkes før utløp av påmeldingsfristen og skal inneholde relevante opplysninger om hvorfor WC skal tildeles. Hvis ikke blir søknaden ikke behandlet. WC kan tildeles etter påmeldingsfrist.

§ 14

TREKNING

Seeding og plassering av spillere / par i tablåene.

Tabell 14

Plassering av seedete spillere foretas automatisk av Tournamentsoftware. Tabellen over viser hvor de seedete spillerne vil bli plassert. Se § 13 vedrørende klubbspredning.

FORFALL ETTER PÅMELDING / TREKNING.

Turnering uten kvalifisering. Det vil ikke bli foretatt omtrekning i et tablå etter at trekning har funnet sted, såfremt det ikke kan påvises at arrangøren har gjort feil i forhold til turneringsreglementet. Dersom en spiller melder forfall etter trekning vil motstander få walk over (w.o)., hvis ikke turneringen tillater venteliste. Da følges reglene i § 11.

Turnering med kvalifisering.

Det vil ikke bli foretatt omtrekning i et tablå etter at trekning har funnet sted, såfremt det ikke kan påvises at arrangøren har gjort feil i forhold til turneringsreglementet. Ved enhver turnering som har kvalifisering skal arrangør sette opp en offisiell sign. in liste for Lucky Losers (LL). Listen skal inneholde en siste tidsfrist for når man kan skrive seg på. Dersom en eller flere spiller trekker seg i hovedtablået før hovedturneringen har startet, vil det gis plass i tablået for LL. Kun spillere som har skrevet seg på LL-listen er aktuelle, og rekkefølgen for LL følger NTFs offisielle rankingliste. De som først prioriteres som LL er spillere som har tapt i kvalifiseringsfinalen. Når kvalifiseringen er ferdig, og det ikke er LL, trekkes spillerne som har kvalifisert seg inn i tablået på de plassene i hovedtablået som er avsatt. Dersom det er LL, skal denne/disse behandles på samme måte som de kvalifiserte spillerne. Det betyr at de kvalifiserte og LL samtidig trekkes vilkårlig til alle de åpne plassene som er i tablået. En LL kan altså trekkes til en plass som i utgangspunktet var avsatt til en kval-spiller. Trekningen foretas automatisk i Tournamentsoftware. Dersom en spiller i hovedtablåets 1. runde ikke møter frem til oppsatt spilletid, kan en LL ta dennes plass, dersom han/hun er tilstede. Frist etter opprop for LL er 15 minutter.

§ 15

TABLÅ UTEN BYE / OVERSITTERE.

Når antallet av deltakere er 4, 8, 16, 32 eller en høyere potens av 2, skal de møtes parvis. Dette kalles et rent tablå.

§ 16

TABLÅ MED BYE / OVERSITTERE

Når antall deltagere ikke fyller et rent tablå (4, 8, 16, 32, 64 osv.) vil det bli oversitter(e), bye(s), i første runde. De spillere som får bye flyttes automatisk i Tournament Planner en runde frem i tablået. Dersom en spiller taper sin første kamp etter å ha fått bye, anses det som tap i 1. runde. Summen av antall spillere og byes skal utgjøre et rent tablå. Bye skal først tildeles seedete spillere fra nr.1 og nedover i fallende rekkefølge. Dersom det er flere byes enn seedete spillere trekker Tournament Planner neste bye automatisk til 1/ 4-delen eller 1/8-delen til seedet nr. 1, deretter seedet nr. 2 osv.

§ 17

TURNERINGENS DELTAKERE

Deltakerne i en turnering må selv holde seg underrettet om at de er korrekt påmeldt, og når de skal spille. Spilleren er selv ansvarlige for at han/hun har fått oppgitt korrekt spilletid. Fortegnelse over dagens kamper skal være oppslått på bane området, legges ut på hjemmeside snarest mulig etter foregående dags kamper er avsluttet, eller senest dagen før kampene skal spilles. Hvis dette ikke kan gjøres, skal spillerne underrettes om hvor de den følgende formiddag kan få beskjed om dagens kamper. Hvis en deltaker ikke er til stede på den tid han/hun er oppsatt klar til kamp, nekter å spille, eller hvis han/hun tidligere har tilkjennegitt overfor turneringsledelsen at han/hun ikke kan spille, så vinner motstanderen kampen på w.o., såfremt ikke § 11 eller § 14 har kommet til anvendelse.

§ 18 a Turneringens ledelse

Turneringslederen, eller den han bemyndiger, skal som representant for turneringsledelsen påse at turneringen avvikles etter programmet. Utøver som påbegynner spill i turneringer plikter å fullføre turneringen, med mindre skader eller uforutsette forhold forhindrer videre spill. Turneringsleder berammer kamper, tildeler utøvere baner og beordrer utøvere til å spille, samt oppnevner dommere og eventuelt linjedommere til de enkelte kamper. Turneringslederen kan – når det anses påkrevet – også oppnevne fotfeildommer.

I turneringer hvor oppmann er oppnevnt er dennes avgjørelse endelig i alle tvister og regeltolkninger.

§ 18 b Spillernes oppførsel

Turneringslederen kan, i de tilfeller vedkommende også opptrer som oppmann (referee), gi spillere advarsel, poengstraff eller gamestraff. Se også § 35. Forseelser som kvalifiserer for dette er:

 1. Høye utbrudd – grove ord
 2. Kaster/sparker racket
 3. Slår ball umotivert mot vegg, gjerde etc.
 4. Opptrer uanstendig gjeldende språk og gester
 5. Bruk av trussel eller vold mot spillere/ledere
 6. Uakseptabel oppførsel mot tilskuere
 7. Tar imot coaching under kamp
 8. Åpenbart ikke gjør sitt beste under kampen
 9. Uthaling av tid

Samt andre forhold som er av åpenbar usportslig karakter.

En spiller som nekter eller unndrar seg plikten til å dømme kamp etter § 19, kan utelukkes fra videre deltakelse i turneringen. Slik nektelse og eventuell utelukkelse fra turneringen skal av turneringsledelsen omgående rapporteres til NTF som kan fremme saken for DSU.

Turneringslederen kan utelukke en spiller fra videre deltakelse i turneringen som viser dårlig oppførsel eller som overtrer NTFs lov eller turneringsreglement. Avgjørelsen kan ikke appelleres. Dog skal vedkommende spiller først ha anledning til å uttale seg.

Dersom en utøver opptrer på en slik måte at turneringslederen finner det ønskelig med strengere   sanksjoner enn utelukkelse fra turneringen, skal turneringsledelsen innrapportere forholdet til NTF som kan fremme saken for DSU.

Tilsvarende gjelder dersom en utøver i forbindelse med avvikling av turneringen, gjennom sine handlinger, unnlatelser eller på annen måte, opptrer slik at det kan skade idrettsarbeidet eller idrettens anseelse.

§ 18 c Foreldre, tilskuere og andres oppførsel.

For foreldre til utøvere, tilskuere og andre som kommer i kontakt med tennissporten i forbindelse med arrangement og stevner approbert av NTF, samt organisert trening i regi av NTF eller NTFs medlemsklubber gjelder følgende krav til oppførsel:

Det skal vises respekt for rolledelingen mellom utøvere, trenere og øvrige (foreldre, søsken, tilskuere mv). Man skal følge de regler som gjelder for idretten, fremvise en verdig oppførsel, følge vanlige høflighetsnormer og opptre slik at man ikke oppfattes krenkende, truende eller illojal. Man skal sørge for at man ikke opptrer på en måte som er egnet til å skade idrettsarbeidet eller tennisidrettens anseelse. Man skal holde god avstand til sitt eget barn dersom man følger det under et arrangement/trening og man skal respektere arrangører, funksjonærer, dommere og ikke forsøke å påvirke disse under arrangementet/treningen. Utøvere skal aldri forstyrres under trening eller i konkurranse og det er kun utøvere, trenere, dommere og funksjonærer som har adgang på banen. Ordensregler for det enkelte anlegg skal følges. Instruksjoner som gis av NTF representant skal følges uoppfordret.

Brudd på disse bestemmelsene kan medføre:

Bortvisning fra arrangement/turneringen eller organisert trening. Beslutning fattes av dommer eller annen ansvarlig for arrangement/turneringen/treningen.

Bot eller utestengelse av andre turneringer treffes av DSU.

Ved brudd på ilagt utestengelse kan DSU beslutte at denne skal forlenges eller starte på starte på ett senere tidspunkt.

Disse regler kommer også til anvendelse på handlinger som begås i utlandet.

§ 18 d Utsettelser/Pause

Turneringslederen  kan enten ved eget initiativ, eller hvis det rettes henvendelse om det fra en av utøverne, utsette en hvilken som helst del av en kamp, hvis været, lyset eller andre forhold etter turneringslederens mening tilsier det.

Pause mellom to singlekamper Spillerne har følgende rettigheter til pauser: Minimum ½ times pause ved spill under 1 time. Minimum 1 times pause ved spill mellom 1 og 2 timer. Minimum 1 ½ times pause ved spill i mer enn 2 timer.

Pause mellom single og double Maksimum 30 minutters pause i forkant av spill i double.

Pause dersom double spilles før single Spilleren har rett til 30 minutters pause etter doublekamp før single.

§ 19

TURNERINGENS DOMMERE

Samtlige spillere i en turnering plikter å fungere som dommer eller linjedommer hvis det forlanges av turneringslederen. Dog kan ingen pålegges å dømme flere kamper enn det antall spill vedkommende deltar i.

§ 20

DOMMERENS PLIKTER

Dommeren skal lede kampen på upartisk vis og påse at kampen spilles i overensstemmelse med Norges Tennisforbunds reglement. Dommerens avgjørelse er endelig når det gjelder spørsmål om faktisk hendelsesforløp. Hvis dommeren er i tvil om et lovspørsmål eller en spiller ikke er tilfreds med hans avgjørelse av et slikt spørsmål, skal dette forelegges turneringslederen/oppmannen til avgjørelse. Se § 18. Et spørsmål om hendelsesforløp refererer seg til noe som har hendt. Et lovspørsmål refererer seg til fortolkningen eller anvendelsen av spillereglene for så vidt angår de faktiske forhold. Dommeren skal gripe inn overfor spillere som gjør seg skyldig i usportslig eller dårlig oppførsel av et hvert slag i henhold til poengstraffsystemet og reglene lagt ned i oppførselsreglementet (Code of Conduct). Dommerens avgjørelse etter dette ledd kan av spilleren appelleres til turneringslederen/oppmannen. Oppmannens avgjørelse kan ikke appelleres. Se også § 35.

§ 21

BYTTE AV DOMMERE

En spiller kan anmode turneringslederen om å få ombyttet en dommer som dømmer i hans/hennes kamp. Videre kan en spiller anmode turneringslederen om at det oppnevnes fotfeildommer og/eller linjedommer i kamp hvor han/hun skal spille. Han/hun kan også anmode turneringslederen om å få ombyttet fotfeildommer eller linjedommer som dømmer i hans/hennes kamp.

§ 22

VEDDEMÅL

Turneringslederen, medlem av turneringskomiteen, dommer, linjedommer eller fotfeildommer skal ikke vedde på noen kamp i turnering hvor vedkommende er involvert. Overtredelse av denne regel medfører at vedkommende straks må fjernes fra sitt verv.

§ 23

TURNERINGENS AVVIKLING

KAMPENES LENGDE – TIDLIGST START – SENEST SLUTT

I turneringer for damer og juniorer spilles maksimalt best av tre sett, dvs. til en av spillerne har vunnet to sett. I turneringer for herrer kan det også spilles best av fem sett, dvs. inntil en av spillerne har vunnet tre sett. Opplysninger om kampenes lengde skal tas med i innbydelsen til turneringen. Ved avvik fra dette på grunn av stor/liten deltagelse, værforhold etc., plikter arrangør å informere deltagerne før turneringens start. I alle åpne terminfestede turneringer, senior og junior, skal ingen deltager spille mer enn tre kamper pr. dag i samme alders- eller ranking klasse, inkludert doubler, med mindre de berørte spillere ønsker det. Dersom turneringen avvikles med forkortede kamper kan antall kamper pr. dag økes. Ingen spiller skal spille mer enn en runde mer enn en annen spiller i samme klasse, med mindre værforholdene eller andre uforutsette hendelser har gjort total omkastning av programmet nødvendig. Det tillates å spille en (1) doublekamp eller mixed double før en singlekamp. Spilleren har da krav på 30 minutters pause før oppsatt singlekamp, se § 18.

Turneringer for juniorer skal ikke starte før kl. 15.00 på hverdager, unntatt i ferier. Dersom arrangør ønsker tidligere start må dette godkjennes av NTF. Tidligste start i helgedager/ferier er kl. 08.00.

Kamper i klassen U12 skal ikke starte etter kl. 20.00.

Kamper i klassen U14 skal ikke starte etter kl. 21.00

I de øvrige juniorklasser skal kampene være avsluttet senest kl. 24.00.

Eventuelle kamper som pågår på nevnte tidspunkt skal avbrytes uansett stilling. Avbrutte kamper skal startes neste dag og kan settes opp tidligere enn den spilleliste som er oppgitt av arrangøren.

§ 24

PREMIERING Arrangør av mesterskap og turneringer bestemmer selv premieringen. Forbundsstyret kan dog gi nærmere retningslinjer om premiering i turneringer om Norgesmesterskap.

DEL C: BESTEMMELSER OM HANDIKAP finnes på NTFs hjemmeside, www.tennis.no. Gjelder §§ 25-33

DEL D: BESTEMMELSER OM NORGESMESTERSKAPSTURNERINGER

§ 34

Norges Tennisforbund arrangerer i henhold til Lov for Norges Tennisforbund, § 10, turneringer om Norgesmesterskap.

§ 35

BESTEMMELSER – OPPMANNENS ROLLE

For turneringer om Norgesmesterskap gjelder hvor intet annet er bestemt i dette kapitel, de bestemmelser som finnes i Del B. Dog skal forbundsstyret i turneringer om Norgesmesterskap godkjenne oppmann foreslått av arrangøren. Han/hun skal fungere som ankeinstans over alle avgjørelser av turneringsleder/komité for så vidt gjelder fortolkning av lov, turneringsreglement og spilleregler. Oppmannen avgjør om det foreligger ankerett i en konkret sak, samt om spørsmålet går inn under hans avgjørelsesområde. Oppmannens avgjørelse er endelig.

§ 36

TURNERINGER OM NORGESMESTERSKAP

Følgende turneringer om Norgesmesterskap, skal arrangeres hvert år:

1.Individuelle turneringer (Paragrafene 37 – 44)

2.Lagturneringer (Paragrafene 45 – 72).

Individuelle turneringer er:

1. Turneringer om Norgesmesterskap for senior på utendørs bane i 3. kvartal.

2. Turneringer om Norgesmesterskap for senior på innendørs bane. Turneringen er åpen for utenlandske spillere.

3. Turneringer om Norgesmesterskap for piker og gutter i aldersgruppene 19 år og under, 16 år og under, 14 år og under på utendørs bane mellom 1. juni – 1. september. Turneringene kan arrangeres i samme tidsrom hvis styret finner dette nødvendig. En spiller kan kun delta i en (1) årsklasse for junior.

4. Turneringer om Norgesmesterskap for piker og gutter i aldersgruppene 19 år og under, 16 år og under, 14 år og under på innendørs bane i tidsrommet 1.januar–20. april. En spiller kan kun delta i en (1) årsklasse for junior.

5. Turneringer om Norgesmesterskapet for veteraner på utendørs bane for herrer i aldersgruppen over 35 år, 40 år, 45 år, 50 år, 55 år, 60 år, 65 år, 70 år, 75 år, 80 år og over 85 år. For damer i aldersgruppen over 35 år, 40 år, 45 år, 50 år, 55 år, 60 år, 65 år, 70 år og over 75 år.

6. Turneringer om Norgesmesterskap for veteraner på innendørs bane for herrer og damer i de samme årsklasser som nevnt under punkt 5 foran.

§ 37

KLASSER I NORGESMESTERSKAP

I hver av turneringene nevnt under § 36 ovenfor spilles det i følgende klasser:

1. Herrer/Gutter single

2. Damer/Piker single

3. Herrer/Gutter double

4. Damer/Piker double

5. Mixed double

Vinner(e) i hver klasse blir Norgesmester i vedkommende år. Ekstra turneringer i single i de klasser som er nevnt i § 36. nr. 3, ovenfor, kan arrangeres for de spillere som blir slått ut i innledende runder. Det kan arrangeres mixed double i NM senior innendørs – se § 36.nr. 2

§ 38

LENGDE PÅ KAMPER – HVOR MANGE KAMPER PR. DAG KAN SPILLES

Alle kamper i single spilles best av tre sett med tie-break på A6 i samtlige sett, såfremt ikke arrangøren har fått godkjent annet format av NTF. Alle kamper i double og mixed double spilles best av tre sett, med match tie-break (først til 10 poeng, må vinne med 2 poeng) som avgjørende sett. Det skal spilles NO AD I alle Norgesmesterskapsturneringer, herunder kvalifiseringsturnering, kan ingen spiller pålegges å spille mer enn tre kamper på samme dag, hvorav 2 i single. Avbrutte kamper på mer enn ett sett regnes i denne forbindelse som en kamp. Se § 18 vedrørende pause dersom en doublekamp settes opp før en singlekamp.

§ 39

DELTAGELSE I NORGESMESTERSKAP – NORSKE OG UTENLANDSKE SPILLERE.

Senior: Adgang til å delta i Norgesmesterskap for senior har enhver spiller som er norsk statsborger, medlem av en klubb tilsluttet NTF og som har gyldig startlisens. Spillere uten norsk pass kan ikke delta.

Det stilles ikke krav til norsk statsborgerskap eller norsk pass for spill i NM innendørs.

Junior: Adgang til å delta i individuelle Norgesmesterskap i junior har enhver spiller som er norsk statsborger, medlem av en klubb tilsluttet NTF og som har gyldig startlisens. Spillere uten norsk pass kan delta såfremt de er medlem av en norsk klubb tilsluttet NTF og har gyldig startlisens. I tillegg må de ved påmelding til NM vedlegge dokumentasjon som viser at den dato de er registrert utflyttet fra sitt forrige hjemland, og til Norge, er minimum to år.

Se også § 7.

Tilsvarende gjelder for turneringer om Norgesmesterskap for veteraner, jfr. § 36 annet ledd, punkt 5 og 6, dog slik at fast bopel det siste året er tilstrekkelig.

§ 40

NORGESMESTERSKAPETS FORMAT UTENDØRS:

Herrer single og damer single

Hovedturnering: 32 tablå

20 direkte kvalifiserte fra gjeldende rankingliste for seniorer

8 spillere fra kvalifiseringstablå

4 Wild Cards

Kvalifisering:

Kvalifiseringen er åpen for spillere med norsk pass, se § 39.

Herrer double, damer double og mixed double:

Hovedturnering: 16 tablå

10 par direkte kvalifiserte fra gjeldende rankingliste for seniorer

4 par fra kvalifiseringstablå

2 Wild Cards.

Kvalifisering:

Kvalifiseringen er åpen for spillere med norsk pass, se § 39.

NORGESMESTERSKAPETS FORMAT INNENDØRS:

Herrer single og damer single

Hovedturnering: 32 tablå

20 direkte kvalifiserte fra gjeldende rankingliste for seniorer

8 spillere fra kvalifiseringstablå

4 wild cards

Kvalifiseringen:

Kvalifiseringen er åpen, også for utenlandske spillere.

Herrer double, damer double og mixed double:

Hovedturnering: 16-tablå

10 par direkte kvalifisert fra gjeldende doubleranking liste for seniorer

4 par fra kvalifiseringstablå

2 wild cards

Kvalifiseringen:

Kvalifiseringen er åpen, også for utenlandske spillere.

I de klasser i NM senior der det spilles kvalifisering, trekkes hovedturneringen etter at kvalifisering er ferdigspilt.

Junior:

For turneringer om Norgesmesterskap i klassene 14, 16 og 19 år skal hovedtablået utendørs skal bestå av maksimum 64 deltagere i single, og 32 par i double. Innendørs er hovedtablået i single 32 deltagere og double 16 par. Alle som tilhører den aktuelle årsklassen har rett til å delta i kvalifiseringsturneringen så vel innendørs som utendørs. Det kan fra kvalifiseringen settes av inntil 8 plasser i hovedtablået i single, og inntil 4 plasser i hovedtablået for double. Forbundsstyret kan gi nærmere regler for avvikling av så vel hovedturnering som kvalifiseringsturnering.

§ 41

RESTRIKSJONER AV ANDRE ARRANGEMENTER UNDER NM

På den tid hovedturneringen om Norgesmesterskap senior arrangeres, må ingen annen turnering holdes verken av den klubb som arrangerer Norgesmesterskapsturneringen eller av annen klubb innen samme region, særkrets eller nabokrets, uten forbundsstyrets samtykke.

§ 42

HVEM KAN ARRANGERE NM

Forbundstinget avgjør etter innstilling fra forbundsstyret om en turnering om Norgesmesterskap skal arrangeres av forbundsstyret selv, eller om arrangementet skal overdras til en eller flere av forbundets klubber. Klubber som ønsker å arrangere turnering om Norgesmesterskap må innsende søknad med nøyaktige opplysninger om baneforhold til NTF senest 6 uker før forbundstinget skal holdes.

§ 43

FRIST FOR INNBYDELSE TIL NM

Innbydelse til deltakelse i turnering om Norgesmesterskap skal være lagt ut på Tournamentsoftware senest 6 uker før turneringens første dag. Innbydelsen skal på forhånd være godkjent av forbundsstyret.

§ 44

PÅMELDING

Enhver påmelding til turneringer foretas av spilleren selv via Tournamentsoftware.

DEL E.

REGLEMENT FOR NORGESMESTERSKAP I LAGTENNIS

KAPITTEL 1. MESTERSKAPETS INNDELING OG OPPBYGGING

§ 45

UTENDØRS -INNENDØRS

Norgesmesterskapet i lagtennis omfatter en utendørsserie kun for herrer og en utendørsserie kun for damer med det unntak er at i regionserien for herrer kan damer delta fra det året hun fyller 15 år såfremt klubben hun representerer ikke deltar i Forbunds- eller regionserien for damer. Se forøvrig §§ 4, 5, 10f og 10h Forbundsstyret kan bestemme at det i tillegg kan arrangeres en særskilt innendørsserie i en eller flere divisjoner, og fastsetter de nærmere regler for en slik serie i henhold til dette reglement.

§ 46

FORBUNDSERIE OG REGIONSERIE

Mesterskapet deles opp i en Forbundserie og en Regionserie. Se § 47 for oppdeling av divisjonene. I særlige tilfeller, som for eksempel kvalifisering for opprykk, kan kamper berammes på nøytral bane.

§ 47

OPPDELING TIL FORBUNDSERIE OG REGIONSERIE

Forbundserien: Elitedivisjonen består av 2 avdelinger for damer og 2 avdelinger for herrer, hver med 4 lag. 1.divisjon består av 2 avdelinger for damer og 2 avdelinger for herrer, hver med 8 lag. 2.divisjon består av 2 avdelinger kun med herrer, hver med 8 lag. Regionserien: Regionserien består av 2.divisjon damer, samt 3.divisjon og 4.divisjon herrer.

Divisjonskomiteen fastsetter hvert år antall divisjoner, antall avdelinger og antall lag i hver avdeling basert på deltagelsen. Se § 4 og 45 vedrørende deltagelse for damer i regionserien, og § 64 som viser reglene for opprykk og nedrykk.

§ 48

OPPSETTING AV DIVISJONER / AVDELINGER OG SLUTTSPILL ELITE.

Oppsetting av divisjonene skjer hvert år etter utløpet av anmeldelsesfristen. Se § 64.

Eliteseriens to avdelinger trekkes på bakgrunn av siste års resultat. Nr. 1 og 2, deretter 3 og 4, deretter 5 og 6 og til slutt de to lagene som rykker opp fra 1.divisjon, trekkes til hver sin avdeling.

I eliteseriens grunnspill har klubbene 1 kamp på nøytral bane, 1 hjemmekamp og 1 bortekamp. Etter grunnspillet spiller avdelingens vinner av avdeling A mot nr. 2 i avdeling B, tilsvarende spiller vinner av avdeling B mot nr. 2 i avdeling A. Puljevinnerne har hjemmekamp. Vinnere av disse to kampene spiller finale og vinneren blir Norgesmester for lag. På samme måte spiller lagene som er blitt nr. 3 og 4 i de to avdelingene i grunnserien mot hverandre, og taperne rykker ned og plasseres i hver sin avdeling i 1.divisjon året etter. Lagene som har blitt nummer 3 har hjemmekamp. Komiteen kan ikke fravike rettigheter som er oppnådd i henhold til § 64 uten vedkommende klubbs samtykke. Meddelelse om sammensetning av divisjon/avdelingene skal sendes klubbene innen 1. februar i mesterskapsåret.

§ 49

FASTSETTELSE AV STARTKONTINGENT, PENGEPREMIER OG BALLMERKER

Forbundsstyret fastsetter hvert år startkontingent. Forbundsstyret fastsetter eventuelt pengepremier i Forbundserien. Divisjonskomiteen fastsetter og fordeler ballmerker.

KAPITTEL 2.

ADMINISTRASJON

§ 50

ARRANGØR

Både Forbundserien og Regionserien arrangeres av Norges Tennisforbund.

§ 51

TURNERINGSLEDELSE

1) Forbundsstyret oppnevner: turneringsleder, oppmann, viseoppmann og divisjonskomité for Norgesmesterskapet i lagtennis.

2) Turneringslederen påser at alle kamper blir avviklet iflg spilleoppsettet. Han/hun treffer avgjørelser om nødvendige omberammelser, avgjør protester etter bestemmelsene i § 65, og leder gjennomføringen av mesterskapet med plikter og rettigheter som vanlig for en turneringsleder. Turneringslederen kan legge saker frem for divisjonskomiteen til avgjørelse.

3) Komiteens øvrige medlemmer deltar i alt forberedende arbeid før seriestart, og utfører under mesterskapets gang det arbeid de blir tildelt av turneringslederen. Divisjonskomiteen treffer avgjørelse i.h.t. Turneringsreglementets bestemmelser og ellers når turneringslederen legger saken frem til avgjørelse.

4) Turneringsleder/sekretariat er ansvarlig for føring av serietabeller og for at disse og kampresultatene blir meddelt media.

§ 52

OPPMANN / DOMMERE

Oppmann og viseoppmann skal være godkjente forbundsoppmenn. Divisjonskomiteen kan i tillegg oppnevne særlige reserveoppmenn innenfor en region. Dersom ingen av disse er habile i en sak, oppnevner forbundstyret en setteoppmann. Mesterskapets oppmann treffer på sedvanlig måte avgjørelse i spørsmål som måtte bli forelagt han/henne. Kamper i Elitedivisjonen skal spilles med dommere i semifinalene som arrangerende lag er ansvarlig for å skaffe. Eliteklubbene kan også bli pålagt av NTF å skaffe dommere til finalen. Ved kamper i Elitedivisjonen skal nøytral oppmann oppnevnt av NTF være tilstede. Disse skal velges blant de oppmenn klubbene er pliktig til å oppnevne. Klubbene skal nominere tre oppmenn til hvert lag klubben har i elitedivisjonen. Kamper i elitedivisjonene skal spilles med dommere i semifinalen som arrangerende lag er ansvarlig for å skaffe. Eliteklubbene kan pålegges av NTF å skaffe en (1) dommer til finalen. Dersom ikke den oppmann eller viseoppmann som er oppnevnt av forbundsstyret selv kan være tilstede, oppnevner Divisjonskomiteen en særskilt oppmann for den enkelte kamp. Vedkommende trer i så fall i den ordinære oppmannens sted. Hans/hennes avgjørelser vedrørende vedkommende lagkamp kan ikke appelleres til hovedoppmannen.

KAPITTEL 3.

VILKÅR FOR DELTAKELSE. PÅMELDING AV LAG

§ 53

VILKÅR FOR DELTAKELSE/GODKJENNELSE AV BANER

Enhver klubb som er tilsluttet NTF, og som disponerer minst 2 baner med ensartet dekke, har rett til å delta i mesterskapet. Klubber som har to baner med to forskjellige banedekker, grus og hardcourt, må informere NTF om hvilket av banedekkene de vil benytte i lagkampene. Klubbene kan ikke skifte valg av banedekke i samme sesong. Divisjonskomiteen kan dispensere fra disse krav. NTF har definert godkjennelse av baner på følgende måte:

 • Baner der toppdekket på banen består av grus, enten vanlig eller kunstig produsert. Banene kan benyttes samtidig i turneringer og lagkamper.
 • Baner med fast dekke.
 • Teppe

I Elitedivisjonen skal kampene så langt mulig gjennomføres på grusbaner. (se dog § 57)

§ 54

PÅMELDING / ANTALL LAG / FRIST NOMINERING AV LAG

1) Hver klubb kan påmelde inntil 3 lag i hver klasse i Forbundserien, og ubegrenset antall lag i Regionserien. Ingen klubb kan ha mer enn ett lag i Elitedivisjonen. Dersom en klubb er representert med mer enn ett lag i 1.divisjon eller 2.divisjon for herrer eller 1.divisjon for damer skal lagene så langt mulig plasseres i forskjellige avdelinger. Når en klubb ellers er representert med 2 eller flere lag i samme divisjon/avdeling, skal kampprogrammet settes opp slik at disse 2 lag møtes i sin første kamp.

2) Påmelding skjer til Norges Tennisforbund. Fristen er 1. november. Alle lag som har deltatt i årets mesterskap anses som påmeldt til neste års mesterskap med mindre klubben har trukket laget innen 1. november.

3) Et lag som ikke har betalt ilagte bøter innen 1. november kan av Divisjonskomiteen utelukkes fra neste års mesterskap, og laget kan ikke senere delta før ilagte bøter er betalt.

4) Hvis Divisjonskomiteen ikke har fastsatt annen frist skal klubben sende følgende til NTFs sekretariat innen 20. mars: 1. Navn, adresse, e-post og tlf. nr. hvert lags kaptein. 2. Startkontingent for samtlige lag.

5) Klubber som bare har lag i Forbundserien, eller lag både i Forbund- og Regionserien, skal sende nominering etter spillerstyrke av sine lagspillere til NTF innen 10.mai innværende år. Det sendes en liste for single og en liste for double der spillerne rangeres enkeltvis etter spillerstyrke i double. Spillere som ikke er nominert i single kan settes opp på doublenomineringen. Spillere som er nominert kan delta i årets divisjonstennis. Har klubben et deltagende lag skal det nomineres minimum 7 spillere, ved to lag nomineres minimum 11 spillere, ved tre lag nomineres minimum 15 spillere og ved fire lag nomineres minimum 19 spillere. Alle spillere en klubb ønsker å benytte i Forbundserien skal nomineres. Dersom klubben ikke har nødvendig antall spillere for nominasjon, kan klubben søke om dispensasjon innen 1.mai. Klubber som kun har lag i Regionserien behøver ikke sende inn nominasjon. Se § 59 vedrørende bruk av nominerte spillere og reserver, samt klubbens plikt i denne forbindelse til å kontakte turneringsleder.

KAPITTEL 4.

GJENNOMFØRING AV MESTERSKAPET

§ 55

PLIKT TIL Å GJENNOMFØRE DEN ENKELTE LAGKAMP

Påmeldte lag plikter å gjennomføre mesterskapet i perioden 15.mai – 1.oktober. I Forbundserien skal alle lagkamper og alle enkeltkamper spilles. Det betyr 5 singlekamper og 2 doublekamper i Eliteserien, og 4 singler og 2 doublekamper i de øvrige avdelingene. Ellers regnes laget å ha tapt på WO. Se § 62 vedrørende konsekvenser for lag som gir WO for hele laget eller i enkeltkamper.

I Regionserien må et lag stille med minimum 2 spillere og gjennomføre minimum 3 kamper. Ellers regnes laget å ha tapt på WO. Se § 62 vedrørende konsekvenser for lag som gir WO.

§ 56

LAGKAMPEN

Starttidspunkt: Elitedivisjonen:

 • Hverdager: klokken 16.00 for klubber med 4 baner, klokken 17.00 for klubber med 5 baner.
 • Helligdager/helg: klokken 12.00

Øvrige divisjoner

 • Hverdager klokken 17.00. Helligdager/helg klokken 12.00.

Format:

 • Elitedivisjonen: det spilles 5 singlekamper og 2 doublekamper
 • Øvrige divisjoner: det spilles 4 singlekamper, 2 doublekamper og ett matchtiebreak på stillingen 3-3.

Rekkefølge av kampene:

 • Alle lagkamper starter med 2 doublekamper. I doublekampene spilles det to sett med tiebreak på 6-6, og med matchtiebreak først til 10 poeng, må vinne med 2 poeng) som avgjørende sett. Det spilles også med NO AD.
 • I single spilles det best av 3 sett, med tiebreak på 6-6 i alle sett. Kampene spilles i den rekkefølge som er gitt ved nominering av lagkampen.

Oppsett av doublepar:

 • Forbundserien: Parene settes opp i følgende nominering: Det paret med den laveste sum av nominerte spillere spiller førstedouble. Ved lik sum skal det paret som har best nominerte spiller spille førstedouble.
 • Regionserien: Parene settes opp slik at førstedouble styrkemessig er bedre enn annendouble.

Uavgjort etter ordinære kamper:

 • Ved resultatet 3-3 etter ordinære kamper, står lagene fritt til å velge doublekombinasjon i avgjørende matchtiebreak. Spillerne må være to av de som har deltatt i lagkampens øvrige kamper.

Matchtiebreak

 • Det spilles først til 10 poeng, men man må vinne med 2 poeng

Avbrudd/værhindring

 • I elitedivisjonen der et av lagene har over 1,5 times reisetid en vei, skal kampen ved avbrudd/værhindring fortsettes innendørs samme dag. Arrangør av lagkampen plikter å sikre innendørsmulighet dersom været tilsier det. NTF dekker i dette tilfellet baneleie innendørs med inntil kr. 100.- pr. banetime. I øvrige kamper skal disse gjennomføres før neste lagkamp er tidsfastsatt. Turneringsleder og oppmann skal informeres om nytt tidspunkt som er avtalt. Se forøvrig egen paragraf, § 57, om avbrudd/værhindring.

Annet

 • Utsettelser skal godkjennes av turneringsleder
 • Dersom et lag i regionserien ikke stiller med fullt lag, skal spillere/par rykke opp og først gi w.o på plass nr.4 i single og nr.2 i double.
 • Dersom det i en lagkamp benyttes en spiller som ifølge turneringsreglementet ikke er spillerberettiget, eller er oppsatt på feil plass i lagoppstillingen, vil laget tape denne spillerens kamp. I tillegg taper laget alle kamper for de spillere som i lagoppstillingen er plassert etter denne spilleren.
 • Dersom en nominasjon for en lagkamp er gitt, og lagkampen ikke får startet til oppsatt tid, kan laget renomineres.
 • Samtlige kamper skal begynne med nye baller.
 • I elitedivisjonen er det ballbytte før tredje sett i alle kamper.

§ 57

VÆRHINDRINGER

1) Arrangerende lag plikter så tidlig som mulig å varsle gjestende lag om dårlige værforhold.

2) Dersom begge lag er enige, eller turneringsledelsen påbyr det, skal en kamp under dårlige værforhold spilles eller fortsettes innendørs. Baneleie, inntil kr. 100.- pr. banetime, dekkes av NTF forutsatt at turneringsleder på forhånd har godkjent at kampene spilles innendørs.

3) En lagkamp som p.g.a. vær eller lysforhold ikke kan gjennomføres helt eller delvis den dag den er berammet, skal automatisk fortsette den påfølgende dag. Se forøvrig § 56

Forbundserien

For Elitedivisjonen, se § 56

For øvrige lagkamper som må utsettes/avbrytes på grunn av værhindringer skal disse helst ferdig spilles påfølgende dag, eller senest innen 7 dager. Turneringsleder skal informeres om omberammelsen samme dag. Dersom dato ikke er avtalt fastsetter turneringsleder ny dato. I tillegg har Divisjonskomitèen avsatt følgende spilleuker for ferdig spilling av utsatte kamper: uke 25 og 26 for vår/sommerkampene og uke 35 og 36 for høstkampene.

Regionserien

 • Dersom kamper ikke ferdig spilles den påfølgende dag skal kapteinene ta kontakt med turneringsleder for å fastsette ny spilledato. Lagkampen må under enhver omstendighet ferdigspilles innen 7 dager fra oppsatt spilletid. Arrangerende klubb plikter samme dag å gi turneringsleder melding om omberammelsen. Arrangøren er også ansvarlig for å varsle turneringslederen hvis lagene ikke blir enige om ny kampdag. Turneringslederen kan da etter omstendighetene foreta ny berammelse eller avgjøre resultatet av kampen. Turneringslederens avgjørelse kan appelleres til oppmannen. Se § 62 vedrørende utsettelse utover 7 dager

Dersom det oppstår uenighet mellom lagene om hvorvidt kampen p.g.a vær- eller lysforhold skal gjennomføres, skal det lag som ønsker å avbryte kampen, omgående innhente turneringslederens avgjørelse, eller i dennes fravær, fra et medlem av Divisjonskomiteen. Er det oppnevnt egen oppmann for regionen kan spørsmålet forelegges ham. Avgjørelsen kan ikke appelleres. Dersom avgjørelsen går laget imot, skal den forsinkelse henvendelsen eventuelt har ført tid, telle i lagets disfavør dersom turneringsleder finner å måtte avgjøre resultatet av kampen i.h.t. Reglene i pkt.3 ovenfor.

§ 58

SPILLERE – NORSKE OG UTENLANDSKE

Enhver deltaker på et lag må ha betalt startlisens og for øvrig tilfredsstille de krav som fremgår av NTFs lover og turneringsreglement. Enhver spiller må være medlem av klubb tilsluttet NTF for kunne delta i NM lag/Divisjonstennis.

Forbundserien: Spilleren må være norsk statsborger eller være registrert utflyttet fra sitt forrige hjemland, og til Norge, pr. 1. januar før mesterskapets start. (se § 7)

Regionserien: For Regionserien er det tilstrekkelig at utenlandsk spiller er registrert med fast bopel i Norge.

 

§ 59

NOMINERTE SPILLERE OG RESERVER

Nominerte spillere:

 • Klubbene i Forbundserien er pliktig til å nominere spillere som skal delta i NM lag innen 10.mai.
 • Se § 54 vedrørende antall spillere som skal nomineres og tidsfrist for dette.
 • Når nominering er foretatt kan spiller nominert 1-4(5 dersom klubben har elitelag) ikke benyttes på klubbens 2.lag, og en spiller rangert 5(6)-8(9) ikke spille på klubbens 3.lag.
 • Ved forfall på ett av lagene skal neste spiller på den nominerte lagoppstillingen rykke opp.
 • En nominert spiller i Forbundserien kan spille 7 lagkamper samt eventuelle kvalifiseringskamper. I Regionserien kan spilleren spille det antall kamper hun/han har i den avdeling de er oppsatt, samt eventuelle kvalifiseringskamper.
 • En nominert spiller som ikke har deltatt på noen av de 4 første lagkampene på det laget han/hun tilhører strykes på nominasjonslisten, og de nominerte rykker en plass opp. Ønsker klubben å benytte strøket spiller senere i samme sesong, må dette søkes om til turneringsleder, med forslag om plass på nomineringslisten, senest 48 timer før spilleren ønskes benyttet.
 • Dersom en spiller er nominert på forskjellige lag i single og double er det singlenomineringen som avgjør hvor mange lagkamper vedkommende kan spille.

Reserver

 • Med reserver forstås spillere som ikke er nominert av klubben for lagspill pr. 10.mai, men som er spilleberettiget etter § 58.
 • Hvis en reserve skal benyttes, og er vurdert styrkemessig bedre enn de nominerte spillerne skal klubben søke turneringsleder om tillatelse for bruk av spilleren senest 48 timer før spilleren skal benyttes. Klubben må skriftlig dokumentere spillerens spillerstyrke og ønsket plassering på det laget han/hun skal representere. Dette gjelder bare Regionserien.
 • Spillere som skal delta i Forbundserien skal være nominert, se § 54-5.

§ 60

LAGOPPSTILLING

Lagoppstilling for lagene i Forbundserien med nominering både i single og double skal sendes skriftlig til NTF for godkjennelse, Jfr. § 54. Oppmannen kan forlange oppstillingen endret, dersom den er åpenbart urimelig. En godkjent lagoppstilling kan ikke endres uten turneringslederes godkjennelse. I Regionserien skal singlespillerne rangeres etter spillerstyrke ved mesterskapets start. I Regionserien er det ikke nødvendig å sende inn lagoppstilling til NTF. Se § 56 for oppsetting av double.

§ 61

LAGKAPTEINENS OPPGAVER

Lagkapteinen representerer laget fra lagoppstillingen er meddelt motstanderen og til samtlige kamper er gjennomført. Han/hun representerer likeledes laget i de saker turneringslederen kontakter ham/henne i. Kapteinen kan oppnevne 1 (en) visekaptein som kan assistere under lagkampen med samme retter og plikter som kapteinen. Kapteinene plikter samme dag som lagkampen spilles å registrere sitt lags nominasjon til den aktuelle kampen i Tournamentsoftware. Senest kl 12.00 dagen etter at en lagkamp er ferdigspilt, plikter arrangerende lags kaptein å registrere alle enkeltresultater i lagkampen i Tournamentsoftware. I kamper hvor det benyttes reserver, skal dette skrives i kommentarfeltet.

KAPITTEL 5

POENGBEREGNING / OPPRYKK OG NEDRYKK.

§ 62

POENGBEREGNING, OG REGLER VED Å GI WALK OVER (W.O).

Elitedivisjonen: Vinnende lag får 2 poeng. I alle øvrige avdelinger vil det lag som vinner 4-2, 5-1 eller 6-0 får 3 poeng. Dersom stillingen er 3-3 etter de ordinære kampene spilles ett matchtiebreak i double for å avgjøre lagkampen. Vinneren av matchtiebreak får totalt 2 poeng, mens taperen får 1 poeng. Resultatet blir 4-3. Se også § 56.

Dersom lag i Forbundsserien gir walk over i en lagkamp, eller i noen av enkeltkampene, kan de utelukkes fra videre spill i årets mesterskap, og rykker året etter automatisk ned en divisjon. Alle kamper laget har spilt tidligere strykes. Det utbetales ikke reisegodtgjørelse for tidligere reiser til lag som gir walk over se § 55. Dersom det imidlertid oppstår sykdom eller skade under lagkampen som resulterer i at det ikke er forsvarlig av spilleren å fortsette, og laget av den grunn ikke kan gjennomføre alle kampene, må dette rapporteres turneringsleder senest 48 timer etter lagkampen er avsluttet. Dersom et lag i Regionserien gir walk over, regnes 6-0 som resultat av lagkampen, 1-0 som kampresultat, 2-0 som settresultat og 12-0 som gameresultat. Ved avbrutte kamper (w.o.), rt.) skal det lag/den spiller som kunne fullføre kampen godskrives de resterende game og sett til kampen er vunnet med fulle sifre.

I Regionserien kan walk over i en lagkamp medføre bot inntil kr 1500,-

§ 63

AVDELINGSRESULTAT

Det lag som har fått det høyeste poengtall etter at alle kamper i divisjonen/avdelingen er avgjort, har vunnet avdelingen. Står flere lag med samme poengsum, avgjøres forholdet:

 1. Først ved differansen mellom vunnet og tapte individuelle kamper i alle lagkamper spilt i avdelingen. Deretter differansen mellom vunnet og tapte sett. Hvis dette også er likt differansen mellom vunnet og tapte games.
 2. Innbyrdes oppgjør
 3. Loddtrekning

§ 64

OPPRYKK OG NEDRYKK

Damer:

Fra Elite til 1. divisjon. Taperne i nedrykkskampene mellom lagene som blir 3 og 4 i hver sin avdeling i grunnspillet rykker ned, se § 48.

Fra 1. div. til Elite. Vinnerne av de to 1. div. avdelingene rykker opp.

Fra 1.div. til Regionserien. De 2 dårligst plasserte lagene i hver avdeling rykker ned.

Fra Regionserien til 1.div. damer, totalt 4 lag rykker opp.

Herrer:

Fra Elite til 1. divisjon. Taperne i nedrykkskampene mellom lagene som blir 3 og 4 i hver sin avdeling i grunnspillet rykker ned, se § 48.

Fra 1. div. til Elite. Vinnerne av de to 1. div. avdelingene rykker opp.

Fra 1. div. til 2. divisjon. De 2 dårligst plasserte lagene i hver avdeling rykker ned.

Fra 2. div. til 1. divisjon. De 2 beste lagene i hver avdeling rykker opp.

Fra 2. div. til Regionserien. De 3 dårligst plasserte lagene i hver avdeling rykker ned.

Fra Regionserien til 2.div. herrer, totalt 6 lag rykker opp.

Når det gjelder opp- og nedrykk fra og til Regionserien, herunder internt i Regionserien, fastsetter Divisjonskomiteen opprykksregler og nedrykksregler før mesterskapets start, basert på antall påmeldte lag og fordeling av disse mellom divisjoner og avdelinger.

Dersom resultater fra ordinære lagkamper ikke skulle passe med oppsettet, fastsetter Divisjonskomiteen nødvendige kvalifikasjonskamper.

Dersom et eller flere lag trekker seg fra turneringen før neste sesong vil divisjonskomiteen avgjøre om det skal fylles på med lag fra lavere divisjoner, eventuelt etter nødvendig kvalifiseringsspill.

KAPITTEL 6

PROTESTER OG APPELLER

§ 65

PROTESTER

Eventuelle protester skal være skriftlige og fremsettes innen 48 timer etter at protestgrunnlaget er, eller åpenbart burde være, kjent.

Protest mot Divisjonskomiteens oppsetting av en divisjon/avdeling eller kampprogrammet fremmes av vedkommende klubbs styre og sendes Divisjonskomiteen innen 14 dager etter at oppsetting er mottatt. Komiteens avgjørelse kan appelleres til Forbundsstyret i samsvar med §66 2. ledd

Protest(er) i anledning av en enkelt lagkamp sendes av lagkapteinen og avgjøres av turneringslederen med oppmannen som appellinstans. Protest i anledning av lagkamp kan bare tas under behandling dersom lagkapteinen straks protestgrunnlaget er, eller åpenbart burde vært kjent, har tatt forbehold herom overfor det annet lags kaptein.

Hvis sakens karakter ikke er til hinder for det, bør det på forhånd innhentes uttalelse fra andre berørte lag.

Avgjørelsen meddeles alle berørte lag uten opphold.

§ 66

APPELLER

En appell må være skriftlig og vedlegges et gebyr, stort kr.500,- som bare refunderes dersom appellen fører til en endring i vedkommende lags favør.

Divisjonskomiteens avgjørelse etter §§ 65 2. ledd og 69, kan av alle lag som er berørt av avgjørelsen, appelleres til forbundsstyret innen 14 dager. Appellen rettes til Divisjonskomiteen som avgir innstilling til Forbundsstyret.

Turneringslederens avgjørelse kan, av alle lag som er berørt av avgjørelsen, appelleres til oppmannen innen 48 timer. Appellen rettes til turneringslederen som avgir innstilling til oppmannen.

Avgjørelsen meddeles alle berørte lag uten opphold.

§ 67

HABILITET

Turneringsleder eller oppmann kan ikke avgjøre en sak uten å være habil. Han er inhabil når han:

 1. selv er part i saken
 2. er medlem av en klubb saken gjelder
 3. når det foreligger andre særlige forhold som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet

Selv om vedkommende er inhabil kan han/hun treffe foreløpig avgjørelse i en sak dersom utsettelse ikke kan skje uten vesentlig ulempe eller skadevirkning.

Dersom det protesteres mot oppmannens avgjørelse, kan avgjørelsen kun settes til side når det er grunn til å tro at inhabiliteten kan ha hatt innvirkning på resultatet av avgjørelsen.

KAPITTEL 7.

SANKSJONER

§ 68

RETTING AV RESULTATER ETTER REGELBRUDD / PROTESTER

Når en protest eller appell er tatt til følge, eller turneringslederen finner å måtte gripe inn overfor et vesentlig regelbrudd, skal turneringslederen rette de berørte kampresultater slik at det lag som innleverte protest eller appell godskrives w.o.-seier for alle de enkeltkamper som rammes av forholdet og/eller treffe andre bestemmelser som er nødvendige for å iverksette avgjørelsen. Turneringslederens avgjørelser kan appelleres til oppmann i samsvar med § 66, 3. ledd.

§ 69

BØTER. UTELUKKELSE

Ved overtredelse av dette reglement, kan Divisjonskomiteen idømme bøter opp til kr. 10.000,- for hver enkelt forseelse og/eller utelukke laget fra mesterskapet. Divisjonskomiteens avgjørelse kan appelleres til NTF i samsvar med § 66 2. ledd. Klubb som i lagkamp har benyttet spiller som ikke har betalt startlisens, kan av divisjonskomiteen ilegges en bot på kr. 500,-.

KAPITTEL 8.

REGLER FOR REISEFORDELING OG REFUSJON VED DELTAGELSE.

§70

REISEFORDELINGSFOND / REISEREFUSJON

Det opprettes hvert år et reisefordelingsfond øremerket til refusjon av reiseutgifter etter bestemmelsene nedenfor.

1.Reisefordelingsfondet skal være selvbærende, slik at eventuell overdekning overføres neste års fond, mens eventuell underdekning innebærer prosentvis reduksjon av refusjonssatsene nedenfor.

2.Ved fastsettelse av refusjon fra reisefordelingsfondet deles landet inn i to soner, en sone som omfatter Sør-Norge til og med Trondheim, og en sone nord for Trondheim.

3.Hvor fly benyttes ved reise over 500 km en vei innen samme sone refunderes inntil kr. 5000.- pr. lag som spiller 4 singlekamper, og kr. 6000.- for lag som spiller 5 singlekamper. Hvor fly benyttes ved reise over 500 km til annen sone refunderes inntil kr. 7500.- pr. lag som spiller 4 singlekamper, og kr. 8.500.- for lag som spiller 5 singlekamper. Divisjonskomiteen kan etter hvert år etter at divisjoner og avdelinger er satt opp, fastsette nærmere bestemmelser for refusjon ved bruk av fly også ved kortere reiser enn 500 km en vei, herunder hvilke refusjonssatser som i tilfellet skal benyttes.

4.Hvor bil benyttes og reisen er mer enn 150 km en vei, refunderes kr. 2.50 pr. km. Ved kortere reiser enn 150 km en vei, ytes ingen refusjon.

5.Dersom overnatting er påkrevet, refunderes dette med inntil kr. 1000.- pr. lag pr. døgn. Overnatting anses normalt påkrevet hvis et lag må overnatte for å spille lagkamp også dagen etter, eller hvis reisetiden i forbindelse med en lagkamp er så lang at det ikke rimeligvis kan forlanges at frem- og tilbakereise skjer samme dag.

6.Det gjelder ingen egenandel utover at eventuell underdekning i reisefordelingsfondet vil innebære kun delvis refusjon.

7.Refusjon av reiseutgiftene etter bestemmelsene ovenfor ytes kun til ett lag i herreklassen og et lag i dameklassen. Gjelder det høyest rankete laget.

8.Klubbene må selv fremsette krav om reiserefusjon til NTFs sekretariat innen 15. oktober. Det må da angis i hvilken divisjon lagene spiller, den eller de reiser som kreves refundert, og det må videre påses at benyttede reiser og avregningsmetoder er i samsvar med bestemmelsene ovenfor. Refusjonskrav som ikke er i samsvar med bestemmelsene vil ikke bli dekket.

9.Det kan søkes om refusjon av reiseutgifter for 1 (en) ekstra spiller dersom mer enn 4 spillere (5 i Elite) er benyttet i lagkampen

KAPITTEL 9.

FORSKJELLIGE BESTEMMELSER

§ 71

NTFs TURNERINGSREGLEMENT

De bestemmelser som er inntatt i dette turneringsreglement, gjelder også for Norgesmesterskapet for lag så sant ikke annet er bestemt.

§ 72

NTFs LOVER

Norges Tennisforbund kan uten hinder av foranstående bestemmelser ilegge sanksjoner i medhold av Norges Tennisforbunds lover.

§ 73

NORGESMESTERSKAP FOR LAG, junior.

Norgesmesterskap for lag, junior u19, arrangeres innendørs både for pikelag og guttelag. Det spilles etter utslagsmetoden. Formatet bestemmes av turneringskomiteen.

DEL F.

SPILLERAVTALER OG OVERGANGER

§ 74

SPILLERAVTALE

En klubb har adgang til å inngå skriftlig avtale med spillere over 14 år som regulerer partenes gjensidige plikter og rettigheter i forbindelse med trening, turneringsdeltagelse, representasjon og overgang.

For spillere under 18 år skal avtalen medundertegnes av en av spillerens foresatte. Tilsvarende gjelder også for overgangsmeldinger i § 75.

§ 75

REPRESENTASJONSOVERGANG MELLOM KLUBBER og REPRESENTASJON I LAGKAMPER

Lisensierte spillere fra de fyller 13 år, må melde representasjonsovergang til annen klubb innen henholdsvis 01.04. 01.09. og 01.12 dersom de fra den påfølgende utendørs- eller innendørs-sesong, eller fra årsskiftet, ønsker å representere en annen klubb. Som utesesong regnes tiden fra 01.05. til 01.10. hvert år. Meldt overgang kan alltid trekkes tilbake innen 1 måned, dog senest innen den påfølgende sesongs begynnelse. En spiller kan være medlem av flere klubber, og under forhold nevnt under, representere to klubber. Ved representasjon av ny klubb skal spilleren sender skriftlig melding om dette på særskilt fastsatt skjema til Norges Tennisforbund innen vedkommende frist. Kopi skal sendes spillerens region og tidligere klubb. Spillerens tidligere klubb må innen 14 dager etter at melding om representasjon av ny klubb er mottatt, meddele om den har innsigelser til dette. I motsatt fall er representasjonen gyldig. Eventuelle innsigelser skal sendes skriftlig til spilleren med kopi til ny klubb og NTF. I tilfelle innsigelser er representasjonen ikke gyldig og spilleren kan ikke representere sin nye klubb før tidligere klubbs samtykke foreligger eller overgangen er brakt inn for voldgift og godkjent av voldgiftsnemnden etter § 76.  For spillere som er oppført blant de 10 beste på forbundets rangeringslister for senior eller eldste klasse junior, og for spillere det er inngått avtale med i henhold til § 74, gjelder følgende særbestemmelser:

 1. Spillerens tidligere klubb kan innen 14 dager etter at melding om overgang er mottatt, eller innen 14 dager etter at eventuelle innsigelser er meddelt etter annet ledd ovenfor, fremsette krav om en rimelig økonomisk kompensasjon fra spillerens nye klubb. Oversittes fristene kan krav ikke lenger fremsettes.
 2. Dersom krav om økonomisk kompensasjon er fremsatt og det ikke oppnås enighet mellom partene, kan hver av partene eller spilleren kreve saken avgjort ved voldgift etter § 76 innen den frist som der gjelder.

Junior: Bestemmelsene i denne paragraf er ikke til hinder for at spillere i forbindelse med skolegang, studieopphold m.v. kan representere skole eller universitet i individuelle turneringer eller lagkamper, dog slik at seniorer i samme sesong kun kan delta i lagkamper i Norge for en klubb. Juniorer kan representere en annen klubb i Norgesmesterskapet for lag senior enn sin individuelle representasjonsklubb, dersom begge berørte parter aksepterer dette. Vedkommende spiller må i så tilfelle ha vært medlem i lagrepresentasjonsklubben i de siste 12 månedene før turneringens start. Begge berørte klubber plikter å sende skriftlig melding om slik aksept til NTF senest innen 20. april for at representasjonen skal bli godkjent.

Senior: Seniorer kan i samme sesong kun delta i lagkamper i Norge for en (1) klubb, unntatt det tilfellet at den klubben han/hun representerer i individuelle turneringer ikke stiller lag i NM lag senior. Vedkommende spiller må i så tilfelle ha vært medlem i lagrepresentasjonsklubbene de siste 12 månedene før turneringens start. Begge berørte klubber plikter å sende skriftlig melding om slik aksept til NTF senest innen 20.april for representasjonen skal bli godkjent.

Veteraner: Spilleren kan i tillegg til å representere den klubb han/hun har løst lisens for, velge:

Å representere en annen klubb i lagkamper i regionserien enn den klubb han/hun forøvrig representerer, såfremt klubben han/hun representerer ikke har eget lag i Forbund- eller regionserien.

Å representere en annen klubb i lagkamper i veteranserien enn den klubb han/hun forøvrig representerer. Imidlertid kan ikke spilleren, uansett turnering, representere mer enn to klubber i samme sesong. Spilleren må være medlem i begge klubber. Representasjon for to klubber er gyldig kun dersom begge klubber er enige om dette.

§ 76

TVIST OM SPILLERAVTALER ELLER SPILLEROVERGANGER

 1. Hvis voldgiftsnemnden pålegger spillerens nye klubb å betale en økonomisk kompensasjon, skal den samtidig sette en frist for betaling. Overgangen er da ikke gyldig og spilleren kan ikke representere sin nye klubb før beløpet er betalt. Dersom beløpet ikke blir betalt innen én måned etter fristens utløp, bortfaller overgangen.
 2. Hvis voldgiftsnemnden har fastsatt en økonomisk kompensasjon som nevnt i pkt.1, kan spilleren trekke overgangen tilbake ved skriftlig melding til NTF innen en frist på 14 dager regnet fra mottagelsen av voldgiftsnemndens avgjørelse. Oversittes fristen, gjelder voldgiftsnemndens avgjørelse.
 3. En spiller som har trukket overgangen tilbake etter pkt. 2, kan ikke på ny melde overgang før den påfølgende sommer- eller vintersesong.

DEL G.

MASTERS JUNIOR

§ 77

AVVIKLING

Det skal hvert år avvikles en Masters turnering for junior.

§ 78

DELTAGERE

NTF inviterer de 8 best plasserte på NTFs offisielle rankingliste samme måned turneringen arrangeres. I tillegg inviteres de fire neste på listen i junior om reserveplass dersom en eller flere ikke ønsker å delta. Invitasjonen legges ut på NTFs hjemmeside.

§ 79

SPILLEOPPSETT

Det spilles i to puljer à 4 spillere i hver årsklasse. Det trekkes mellom 1/2, 3/4, 5/6 og 7/8.

Dersom en eller flere av de fire best plasserte deltagerne i en klasse trekker seg etter at klassen er trukket, men senest 24 timer før første kamp skal spilles, tas reserve med og klassen trekkes om. Dersom spiller 5-8 trekker seg, settes en reserve direkte inn på dennes plass. Dersom en spiller trekker seg etter at vedkommende har påbegynt turneringen tas reserve med og spiller de resterende kampene. Dersom reserve ikke er tilgjengelig strykes alle kampene til spilleren som trekker seg.

§ 80

POENGBEREGNING

Det gis ett poeng pr. vunnet kamp, Ved poenglikhet gjelder følgende:

 1. Innbyrdes oppgjør. Dersom dette er likt:
 2. Differensen mellom vunnet og tapte sett i samtlige tellende kamper i puljen.

Dersom dette er likt:

 1. Differensen mellom vunnet og tapte games i samtlige tellende kamper i puljen.

Dersom dette er likt:

Dersom 3 spillere fremdeles står likt, anvendes loddtrekning for sluttspilldeltagelse og plassering.

De to best plasserte i hver pulje etter de ovennevnte regler går til sluttspill. I semifinalene møter vinneren av en pulje nr. 2 i den andre puljen i årsklassen. Det spilles ikke om tredje og fjerdeplass.

DEL H.

SLUTNING

 § 81

STRAFF OG SANKSJONER

 1.STRAFF

Som organisasjonsledd i NIF, kan NTF ikke ha egne straffebestemmelser. For alle straffesaker gjelder derfor NIFs lov kapittel 11.

2.SANKSJONER

(1) Ved overtredelse av dette turneringsreglementet kan NTFs Disiplinær – og sanksjonsutvalg i henhold til eget reglement ilegge alle som er underlagt dette turneringsreglementet følgende administrative sanksjoner uten at det regnes som straff:

 1. a) Irettesettelse
 2. b) Bot inntil kr.50.000, inntil kr.500.000 for lag/klubber
 3. c) Tap av plassering/resultat/poeng
 4. d) Utelukkelse på inntil tre måneder fra deltagelse i et bestemt tidsrom eller et bestemt antall kamper/konkurranser.

(2) Overstiger en sanksjon de grenser som fremgår av første ledd, regnes sanksjonen som straff, og straffebestemmelsene i NIFs lov kapittel 11 skal i så fall anvendes. Alle straffesaker behandles av NIFs domsutvalg og appellutvalg.

(3) Sanksjonsbestemmelsene kommer til anvendelse for utøvere, trenere, foreldre til utøvere, tilskuere og andre som kommer i kontakt med tennissporten i forbindelse med arrangementer og stevner approbert av NTF samt organisert trening i regi av NTF eller NTFs medlemsklubber.

Bestemmelsene utgjør en del av medlemsklubbenes arrangørforpliktelser og medlemsklubbene plikter å gjøre disse kjent i forbindelse med avviklingen av et arrangement.

§ 82

ENDRINGER I REGLEMENTET

Endringer i dette reglement, samt endringer i dertil hørende systemer foretas av forbundsstyret.

Forbundsstyret skal orientere om endringer foretatt på første ting.

Side bunn
Bunn av side